Arabic Bulgarian German Greek English Spanish Farsi French Croatian Italian Dutch Portuguese Serbian Russian Serbian Latin Turkish Ukrainian Chinese simplified Chinese traditional
Начало Обществен съвет

Обществен съвет

Учреди се Обществен съвет при ОУ "Отец Паисий"

На 15.11.2016 г., съгласно 256, ал.1 от Закона за предучилищно и училищно образование, в ОУ "Отец Паисий" се проведе Учредително събрание на Обществен съвет.
Дневният ред на събранието беше: 
1. Избор на председател на Обществения съвет
2. Обсъждане на дейността на Съвета и правила за организиране на дейността му

На събирането присъстваха 31 представители на родителите в училището, излъчени предварително - по двама от всеки клас. За включване в състава на Обществения съвет бяха направени 10 предложения, като от тях, според Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети, се избраха 4-ма членове и 2 резерви.

Съставът на Обществения съвет при ОУ "Отец Паисий" е:
1. Даниела Стоянова - юрист
2. Златко Нотев - нотариус
3. Траян Петров - служител в РУ - Силистра
4. Живка Трендафилова - счетоводител
5. Мария Стойчева - представител на Община Силистра
6. Магдалена Генова - резерва
7. Павлин Павлов - резерва

След приключване на Учредителното събрание, се проведе Първо заседание на Съвета, като за Председател беше предложен г-н Златко Нотев и кандидатурата му беше гласувана с пълно мнозинство.
Някои от функциите на Обществения съвет са: 
- Одобрява стратегията за развитие на училището;
- Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес;
- Съгласува училищния учебен план; 
- Дава становище по училищния план-прием;
- Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размер на капиталовите разходи;
- Участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността "директор" в държавните и общински училища и др.

Подкатегории