Ти си тук Начало Новини В Основно училище „Отец Паисий“ стартира процедура по създаването на Обществен съвет към училището

В Основно училище „Отец Паисий“ стартира процедура по създаването на Обществен съвет към училището

print
email

.

П О К А Н А

във връзка с чл. 11 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

 

Уважаеми родители,

 

Имаме удоволствието да Ви поканим на среща с родителите на 20 октомври 2016 година, от 18:30 часа в кабинетите на ОУ „Отец Паисий“. Срещата ще протече при следния дневен ред:

  1. 1. Дейност на Обществения съвет към училището, съгласно Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

  1. 2. Определяне на двама родители, представители на паралелката, които да вземат участие в събранието за избор на Обществен съвет на ОУ „Отец Паисий“, Силистра. /редът за създаване на обществените съвети е описан в глава втора от цитирания по горе Правилник/

За срещите с родителите се води протокол от председателя на родителския актив.

Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата можете да откриете ТУК.

Директор: /не се чете/

Камелия Рачева


Какви са основните функции на Общественият съвет в училището:

1. одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;

2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи;

3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училищата, и инспектирането на училището;

4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му;

5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;

6. съгласува училищния учебен план;

7. участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

8. съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците;

9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;

10. дава становище по училищния план-прием;

11. участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност;

12. участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор“;

13. участват с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас.

Общественият съвет дава становища и по други въпроси по искане на директора, на педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието или на съответния министър – първостепенен разпоредител с бюджет.

Прочетено 1404 пъти

Основно училище