Arabic Bulgarian German Greek English Spanish Farsi French Croatian Italian Dutch Portuguese Serbian Russian Serbian Latin Turkish Ukrainian Chinese simplified Chinese traditional

ПОКАНА

П О К А Н А Управителният съвет на СНЦ „Отец Паисий“, кани всички пълномощници и членове на Сдружението на общо събрание, което ще се проведе на 20.04.2016г./сряда/ от 17,30 часа в учителската стая.
Дневен ред:
1. Приемане на годишен отчет за дейността на УС и годишен финансов отчет за 2015година.
2. Приемане на годишен план за работа и бюджет на Сдружението през 2016година.
3. Освобождаване на членове на УС и избор на нов УС и Председател на Сдружението
4. Обсъждане на програма за честване на 155-та годишнина от създаването на училището.
5. Други
Забележка: При липса на кворум събранието се отлага за 18,30 часа в същия ден. От Управителния съвет

Подкатегории