Партньорството с родителите, добрата екипна работа е един от приоритетите на ОУ „Отец Паисий“ – Силистра. Добрата комуникация с родителите и предотвратяване на конфликти е предпоставка за изграждане на позитивна училищна среда.

   За учителите от ОУ „Отец Паисий“ родителите са партньори в образователния процес. В тази връзка в периода 02.07.-12.07.2021 г. 30 учители от ОУ „Отец Паисий“ участваха в обучение по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Дейност 1 на тема: „Позитивна училищна среда – ефективна комуникация и управление на конфликти. Модели за взаимодействие между училище, родители и заинтересовани лица“.

 Обученето се проведе в две части – присъствена част от 02.07. до 03.07.2021 г. (16 часа присъствени) в гр. Трявна, хотел „Сезони“ и от 04.07. до 12.07.2021 г. (16 часа неприсъствени).

   Благодарим на обучителите Милена Алексиева и Стоян Денев от Сдружение „Алтернатива за теб“ за новите знания, практическите занимания и споделения опит.

–––––––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––––––––-
Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.