патрон-Отец-Паисий

160 годишно училище с традиции и бъдеще!

ОУ „Отец Паисий”, гр. Силистра, Община Силистра

 

Историята на ОУ „Отец Паисий” датира от 1861/1862 година, когато учителят Милан Кънчев Миланов основава в гр.Силистра ПЪРВОТО КЛАСНО УЧИЛИЩЕ, чийто наследник се явява училище „Отец Паисий”.

В класното училище се подготвят над 250 ученици от града и селата. За първи път са открити трето и четвърто отделение за ученички. За първи път се чества общобългарския празник ,посветен на славянските първоучители Кирил и Методий, а в края на всяка година се провежда публичен тържествен изпит, на който присъстват училищни настоятели, представители на турската власт, родители, граждани. Всеки ученик, завършил училището, получава свидетелство с печат „БЪЛГАРСКО ОБЩОНАРОДНО УЧИЛИЩЕ –СИЛИСТРА -1865 година”.

патрон-Отец-Паисий

През 1870 година общината назначава Сава Илиев Доброплодни за учител, един от най-прочутите възрожденски учители.

Училището приема името „Отец Паисий” през 1896 година ,след като учениците се преместват в специално построена сграда.

По време на румънската окупация българските училища се закриват, унищожена е голяма част от архива им, но училище „Отец Паисий” продължава съществуването си като Частно българско училище. На 19 май 1935 година е открита новата сграда, в която то се помещава и до днес.

Значителни са постиженията на училището в годините на своето съществуване. Например, през 1977/78 година учителският колектив получава званието „Образцов”. По повод честването на 125- годишния юбилей на училището през учебната 1986/87 година учителката по история Петранка Павлова и Цветанка Григорова, учител по български език и литература публикуват историята на училището, а през 1996 година е отбелязан тържествено 135-годишния юбилей на училището.

патрон-Отец-Паисий

През 2006 година е учредена награда –статуетка с лика на патрона на училището Паисий Хилендарски, която училището реализира със собствени средства. Връчва се за принос в утвърждаване и обогатяване на традициите на училището.

През 2006 година се отбелязва тържествено 145–та годишнина на училището и за първи път се връчва статуетката на Стоян Нейчев – дългогодишен директор на ОУ”Отец Паисий”.

От 2005/2006 година е утвърдена задължително избираемата подготовка по математика и информационни технологии, български език и чуждоезиково обучение.

патрон-Отец-Паисий

През 2011 година училището чества своята 150 годишнина с множество разнообразни прояви, разказващи за историята му.

Днес училище, посрещайки своята 160-та годишнина, „Отец Паисий” е с две степени на обучение – начална и прогимназиална. В приоритетите на училището са и хуманизацията и естетизацията на учебно-възпитателната работа с цел формиране и развитие на познавателните и творчески умения на учениците.

          Училището продължава  да работи и в следните направления:

  • Интеграция на ученици със специфични образователни потребности с цел социализирането им.

  • Съвместна работа с правителствени и неправителствени организации по различни проекти – Фондация „Програма ”Стъпка по стъпка”, Сдружение „Свят за всички” , Глобален екологичен фонд”, община Силистра, МОСВ и др.

  • Въвеждане на пълна училищна униформа за всички ученици.

  • Прилагане на иновационни методи в обучението за утвърждаване на училището в желана територия за учениците.

  • Разширяване на диапазона на извънкласните и извънучилищни дейности чрез включване на учениците като ръководители, организатори ,изпълнители в различни проекти.

 • Взаимодействие с родителската общност за формиране у учениците на активна гражданска позиция.

патрон-Отец-Паисий

160 годишно училище с традиции и бъдеще!

ОУ „Отец Паисий”, гр. Силистра, Община Силистра

 

Историята на ОУ „Отец Паисий” датира от 1861/1862 година, когато учителят Милан Кънчев Миланов основава в гр.Силистра ПЪРВОТО КЛАСНО УЧИЛИЩЕ, чийто наследник се явява училище „Отец Паисий”.

В класното училище се подготвят над 250 ученици от града и селата. За първи път са открити трето и четвърто отделение за ученички. За първи път се чества общобългарския празник ,посветен на славянските първоучители Кирил и Методий, а в края на всяка година се провежда публичен тържествен изпит, на който присъстват училищни настоятели, представители на турската власт, родители, граждани. Всеки ученик, завършил училището, получава свидетелство с печат „БЪЛГАРСКО ОБЩОНАРОДНО УЧИЛИЩЕ –СИЛИСТРА -1865 година”.

патрон-Отец-Паисий

През 1870 година общината назначава Сава Илиев Доброплодни за учител, един от най-прочутите възрожденски учители.

Училището приема името „Отец Паисий” през 1896 година ,след като учениците се преместват в специално построена сграда.

По време на румънската окупация българските училища се закриват, унищожена е голяма част от архива им, но училище „Отец Паисий” продължава съществуването си като Частно българско училище. На 19 май 1935 година е открита новата сграда, в която то се помещава и до днес.

Значителни са постиженията на училището в годините на своето съществуване. Например, през 1977/78 година учителският колектив получава званието „Образцов”. По повод честването на 125- годишния юбилей на училището през учебната 1986/87 година учителката по история Петранка Павлова и Цветанка Григорова, учител по български език и литература публикуват историята на училището, а през 1996 година е отбелязан тържествено 135-годишния юбилей на училището.

патрон-Отец-Паисий

През 2006 година е учредена награда –статуетка с лика на патрона на училището Паисий Хилендарски, която училището реализира със собствени средства. Връчва се за принос в утвърждаване и обогатяване на традициите на училището.

През 2006 година се отбелязва тържествено 145–та годишнина на училището и за първи път се връчва статуетката на Стоян Нейчев – дългогодишен директор на ОУ”Отец Паисий”.

От 2005/2006 година е утвърдена задължително избираемата подготовка по математика и информационни технологии, български език и чуждоезиково обучение.

патрон-Отец-Паисий

През 2011 година училището чества своята 150 годишнина с множество разнообразни прояви, разказващи за историята му.

Днес училище, посрещайки своята 160-та годишнина, „Отец Паисий” е с две степени на обучение – начална и прогимназиална. В приоритетите на училището са и хуманизацията и естетизацията на учебно-възпитателната работа с цел формиране и развитие на познавателните и творчески умения на учениците.

          Училището продължава  да работи и в следните направления:

  • Интеграция на ученици със специфични образователни потребности с цел социализирането им.

  • Съвместна работа с правителствени и неправителствени организации по различни проекти – Фондация „Програма ”Стъпка по стъпка”, Сдружение „Свят за всички” , Глобален екологичен фонд”, община Силистра, МОСВ и др.

  • Въвеждане на пълна училищна униформа за всички ученици.

  • Прилагане на иновационни методи в обучението за утвърждаване на училището в желана територия за учениците.

  • Разширяване на диапазона на извънкласните и извънучилищни дейности чрез включване на учениците като ръководители, организатори ,изпълнители в различни проекти.

 • Взаимодействие с родителската общност за формиране у учениците на активна гражданска позиция.