15.11.2016 г.

Учреди се Обществен съвет при ОУ „Отец Паисий“

На 15.11.2016 г., съгласно 256, ал.1 от Закона за предучилищно и училищно образование, в ОУ „Отец Паисий“ се проведе Учредително събрание на Обществен съвет.
Дневният ред на събранието беше: 
1. Избор на председател на Обществения съвет
2. Обсъждане на дейността на Съвета и правила за организиране на дейността му

На събирането присъстваха 31 представители на родителите в училището, излъчени предварително – по двама от всеки клас. За включване в състава на Обществения съвет бяха направени 10 предложения, като от тях, според Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети, се избраха 4-ма членове и 2 резерви.

Съставът на Обществения съвет при ОУ „Отец Паисий“ е:
1. Даниела Стоянова – юрист
2. Златко Нотев – нотариус
3. Траян Петров – служител в РУ – Силистра
4. Живка Трендафилова – счетоводител
5. Мария Стойчева – представител на Община Силистра
6. Магдалена Генова – резерва
7. Павлин Павлов – резерва

След приключване на Учредителното събрание, се проведе Първо заседание на Съвета, като за Председател беше предложен г-н Златко Нотев и кандидатурата му беше гласувана с пълно мнозинство.
Някои от функциите на Обществения съвет са: 
– Одобрява стратегията за развитие на училището;
– Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес;
– Съгласува училищния учебен план; 
– Дава становище по училищния план-прием;
– Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размер на капиталовите разходи;
– Участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общински училища и др.