10.08.2017

за свикване на Обществения съвет

Председателят на ОС към ОУ „Отец Паисий“ – Силистра, на основание чл.16, т.8 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата (ПСУДОС), свиква заседание на 21.08.2017г., при следния дневен ред:

1. Съгласуване избора на учителите за учебници и учебни комплекти за 2. и 6. клас, които се предоставят за безвъзмездно ползване на учениците


*  Членовете на ОС потвърждават пред председателя /чрез обратен имейл/ участието си в срок от 3 дни преди деня на заседанието;

*  Членовете на ОС могат да внесат писмено становище по точка от дневния ред, което се регистрира в дневника за входяща кореспонденция на училището;

* Членовете на ОС могат да предлагат нови точки в дневния ред непосредствено преди неговото гласуване;

* Материалите, свързани с дейността на ОС се съхраняват при г-жа Кремена Петрова – секретар на съвета, в кабинета на зам.-директора АСД.