20.02.2017

за свикване на Обществения съвет

Председателят на ОС към ОУ „Отец Паисий“ – Силистра, на основание чл.16, т.4 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата (ПСУДОС), свиква заседание на 27.02.2017г., при следния дневен ред:

1. Обсъждане на проекта на бюджет на ОУ „Отец Паисий“ за 2017г. и неговото разпределение по дейности;

2. Съгласуване предложението на директора за разпределение на преходния остатък за 2017г.;

3. Даване на становище на Обществения съвет за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи за 2017г.


*  Членовете на ОС потвърждават пред председателя /чрез обратен имейл/ участието си в срок от 3 дни преди деня на заседанието;

*  Членовете на ОС могат да внесат писмено становище по точка от дневния ред, което се регистрира в дневника за входяща кореспонденция на училището;

* Членовете на ОС могат да предлагат нови точки в дневния ред непосредствено преди неговото гласуване;

* Материалите, свързани с дейността на ОС се съхраняват при г-жа Кремена Петрова – секретар на съвета, в кабинета на зам.-директора АСД.