за свикване на Обществен съвет

при ОУ „Отец Паисий“ – Силистра

28.10.2019

Председателят на ОС към ОУ „Отец Паисий, на основание чл.17 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, свиква заседание на 05.11.2019 г., от 18,00 часа в учителската стая на училището при следния дневен ред:

  1. Изготвяне и обсъждане на отчет за дейността на Обществения съвет за предходната 2018/2019 учебна година.

С уважение: Златко Нотев


*  Членовете на ОС потвърждават пред председателя /чрез обратен имейл/ участието си в срок от 3 дни преди деня на заседанието.

*  Членовете на ОС могат да внесат писмено становище по точка от дневния ред, което се регистрира в дневника за входяща кореспонденция на училището.

* Членовете на ОС могат да предлагат нови точки в дневния ред непосредствено преди неговото гласуване.