март 2021

Председателят на Обществения съвет към ОУ „Отец Паисий, на основание чл.17 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, свиква заседание на 17.03.2021 г., от 17:30 часа в учителската стая на училището.

Може да се запознаете с поканата и дневния ред на заседанието.