за свикване на Обществен съвет

при ОУ „Отец Паисий“ – Силистра

 19.03.2020

Председателят на ОС към ОУ „Отец Паисий“ – Силистра, на основание чл. чл.16,ал.1, т.1, т.4, т.5, т.10, ал.4 и ал.5 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, свиква заседание на 19.03.2020 г., от 18,00 часа в учителската стая на училището при следния дневен ред:

  1. Бюджет 2020 г:
  • Отчет за изпълнението на бюджет 2019 г.;
  • Преходен остатък. Съгласуване на разпределението на преходния остатък;
  • Становище по проекта за бюджет 2020 г..
  1. Становище по мотивираните предложения на учителите за избор на учебници по предмети за 1., 2., 5., 6. клас за безвъзмездно ползване пре учебната 2020/2021 година.
  2. Становище по предложения Училищен план-прием за учебната 2020/2021 година.
  3. Становище по предложения актуализиран вариант на Стратегия за развитие на ОУ „Отец Паисий“ – Силистра 2016-2020 година

С уважение: Златко Нотев


*  Членовете на ОС потвърждават пред председателя /чрез обратен имейл/ участието си в срок от 3 дни преди деня на заседанието.

*  Членовете на ОС могат да внесат писмено становище по точка от дневния ред, което се регистрира в дневника за входяща кореспонденция на училището.

* Членовете на ОС могат да предлагат нови точки в дневния ред непосредствено преди неговото гласуване.