Задължителна информация

Образователни услуги

Наименование на административната услуга:   Приемане на деца в първи клас  в държавните и в общинските  училища
Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:   Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 147, чл. 148 и чл. 149
Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт:

  Директор на училището

 

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи: 

Родителите/настойниците подават писмено заявление до директора на избраното училище, което осъществява прием в първи клас по образец на училището или общината.

Когато населеното място има повече от едно училище с прием в първи клас, общините разработват система за прием, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, и определят прилежащи райони на училищата за обхват на учениците.

В територията на прилежащия район на средищните училища се включват и населените места, от които са насочени учениците, в които няма училище.

При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено заявление за приемане в училището, се разпределят в следните групи:

1. първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението;

2. втора група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;

3. трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;

4. четвърта група – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.

Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, се разпределят в първа група независимо от постоянния/настоящия им адрес.

Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите като първо се приемат децата от първа група.Когато с броя на децата в определена група по се надхвърля броят на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:

1. дете с трайни увреждания над 50 %;

2. дете с един или двама починали родители;

3. други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището;

4. деца, завършили подготвителна група в избраното училище;

5. дете от семейство с повече от две деца;

6. други критерии, определени от общината, които са свързани с достъпа до образование и не са дискриминационни.

     Осиновените деца и/или децата, настанени  в приемни  семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в групите по  постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител,  ако е по-благоприноятно за детето

Начини на заявяване на услугата: Лично или чрез пълномощник

Информация за предоставяне на

услугата по електронен път:

Услугата се предоставя по електронен път

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:      Безсрочно
Такси или цени      Не се дължат такси
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

     Общинска администрация

Регионално управление на образованието

Министерство на образованието и науката

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:      Отказът за записване  се обжалва по реда на АПК
Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

      school.office@opsilistra.bg

 

Начини на получаване на резултата от услугата:       Лично или чрез пълномощник

ИЗТЕГЛЕТЕ БЛАНКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС