Задължителна информация

Образователни услуги

Наименование на административната услуга

Приемане на ученици в  V клас по училищен прием в неспециализираните училища

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 142, ал. 2, чл. 147, чл. 148, чл. 149

Орган, който предоставя административната услуга/ издава индивидуалния административен акт:

Директор на училището

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:

За приемане на ученици в пети клас могат да кандидатстват ученици, завършили успешно четвърти клас. Родителите/настойниците подават писмено заявление до директора на избраното училище, което осъществява прием в  пети клас по образец изготвен от училището.

Приемането на ученици в пети клас в съответното училище се осъществява от училищна комисия, определена от директора на училището. 

Училищната комисията съобразно спецификите на образователния процес  разработва критерии за прием в V клас, в случай че постъпилите заявления са повече от свободните места, като времето на подаване на заявлението не е критерий.

Директорът утвърждава списъците на приетите ученици по паралелки в срок до началото на учебната година.

Начини на заявяване на услугата:

Родителите/настойниците лично или чрез пълномощник подават писмено заявление по образец до директора на избраното училище

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:

 

Услугата не се предоставя по електронен път

Срок на действие на документа/ индивидуалния административен акт:

За съответната учебна година

Такси или цени:

Не се дължат такси

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето    на услугата:

Регионално управление на образованието

Министерство на образованието и науката

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Отказът за записване  се обжалва по реда на АПК

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

 school.office@opsilistra.bg

ИЗТЕГЛЕТЕ БЛАНКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЕТИ КЛАС