I. Предмет на поканата: „Доставка в ОУ „Отец Паисий”, гр. Силистра за учебната 2021/2022 година на топъл обяд – кетъринг на ученици от І до VІІ клас включени в целодневното обучение”.


II. Прогнозни стойности и срок на изпълнение:
Доставка на топъл обяд- кетъринг за ученици І-VІІ клас за учебната 2021/2022 година
– прогнозен брой ученици – 130
– прогнозен брой дни – 150
– приблизителна цена на 1 ученик за 1 ден:

до 3,60 лв. /с ДДС/ за меню, което включва основно ястие с месо, десерт и хляб – поставени в индивидуални опаковки с прибори за хранене и салфетка;
до 3,00 лв. /с ДДС/ за меню, кето включва основно вегетарианско ястие, десерт и хляб – поставени в индивидуални опаковки с прибори за хранене и салфетка.


Забележка: Училището осигурява 0,60 лева от цената на обяда, а останалата част се доплаща от родителите на база сключен допълнителен договор със СНЦ „Отец Паисий”.


Срок на изпълнение:
От 15.09.2021 г. до 30.06.2022 г.

III. Място на изпълнение: сградата на ОУ „Отец Паисий”, гр. Силистра, ул. „Д-р Петър Вичев“ №1.


IV. Образуване на предлаганата цена: цената, която ще се заплаща от възложителя за изпълнение на поръчката, представлява крайната цена за извършване на доставката, включваща ДДС и всички други разходи и попълнени менюта.


V. Начин на плащане: по банков път по сметка най-късно до 10 (десето) число на месеца, следващ отчетния.

Документация при кандидатстване по позиция II:

1. Покана за събиране на оферти за доставка на закуски за учебната 2021-2022 г.

2. Образец 1 – Информационен лист за участника;

3. Образец 2 – Месечно меню за топъл обяд.

––––––––––––––––––––––-

Получаване на офертата до 16:00 часа на 01.09.2021 г. на адрес: гр. Силистра 7500, ул. «Д-р Петър Вичев» №1, ет. 2, к. 203

Участниците ще бъдат уведомени за резултатите, след разлеждане на офертите от комисия, определена от директора на ОУ «Отец Паисий», гр. Силистра и с участие на родители и представители на Обществен съвет.