ВИЖТЕ ЦЕЛИЯ ДОКУМЕНТ

Съдържание:

Задължителни мерки за намаляване на рисковете от инфекция 

Препоръчителни мерки за намаляване на рисковете от инфекция

Задължителни протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището 
Информиране на родителите и общността 


Сценарии в зависимост от различните нива на заболяемост на национално, областно и училищно ниво 


Приоритизиране на дейностите спрямо значението им за успешното завършване на учебната година 


Преминаване към обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) за отделен ученик 


Задължителни мерки за преминаване от присъствено обучение към обучение от разстояние в електронна среда 


Подкрепа за ученици в продължително обучение от разстояние в електронна среда 


Преминаване от ОРЕС към присъствено обучение