Уважаеми родители,

Съгласно заповед № РД 09 – 4201/05.11.2021 г. за обучение на учениците от 08.11.2021 г. и заповед № РД09-4247/ 08.11.2021 г. за утвърждаване на насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата на министър на образованието и науката присъствен учебен процес за учениците от I до IV клас е възможен при наличие на неинвазивни бързи антигенни тестове за CОVID-19 за учениците от I до IV клас (безплатни тестове, доставени от МОН), 50 % на ниво паралелка писмено съгласие от родителите за тестване на децата  и създадена училищна организация.

От 10.11. 2021 г. присъствен учебен процес за учениците от I до IV клас, чиито родители са дали писмено съгласие за тестване с неинвазивни бързи антигенни тестове за CОVID-19.

 1. Неинвазивните бързи антигенни тестове за CОVID-19 (безплатни тестове с изследване на слюнка, доставени от МОН) са доставени в училище – SARS-CoV-2 Saliva Antigen test; каталожен номер VSCD05 .

Тестовете са с пликче – малко, но достатъчно за събиране на секрет. Реално на децата нищо не се дава или се въздейства върху тях.

 1. 18 учители и служители от училището и 5 родители и близки на деца от училището, от които 1 лекар и 1 медицинска сестра ще участват в тестването на учениците.
 2. Всички 9 паралелка в начален етап започват присъствен учебен процес от 10.11.2021 г. Над 50 % съгласие на ниво паралелка – 2 паралелки са на 60 % и 1 паралелка на 100 %. Към момента на ниво училище – 78 %  са родителите, дали писмено съгласие за тестването на децата си.
 3. Тестването на учениците ще е в понеделник и четвъртък. За първата седмица ще е еднократно само в сряда. Ученик, който отсъства в дните на изследване, се изследва в първия ден, в който посещава присъствено училище. Не се изследва ученик, с документ за преболедуване или отрицателен резултат от лабораторно изследване По време на изследването в класната стая могат да присъстват само учениците и лицата, пряко ангажирани с процеса на изследване.
 • За I – II клас – от 7,50 до 8,20 ч. Начало на 1 уч. час -8,20 ч.
 • За III – IV клас – 7,45 до 8,15 ч. Начало на 1 уч. час – 8,15 ч.

За първи път ще се прави такова тестване и ще преценим в сряда сутрин, след провеждането на тестването дали е необходимо разместване на седмичното разписание в тези дни с първи учебен час технически предмет. За сега намаляне на междучасия с 5 минути, без промяна на учебните часове.  Допълнително ще бъде изпратено разписание на учебните часовете.

 1. Учениците от I до IV клас са със защитни маски за лице при влизане в сградата, до вземане на проба за теста и извън класната стая. В класната стая не се изисква носене на маска, но е възможно при желание на родителите.
 2. Отрицателните тестове се събират в торби и се изхвърлят заедно с битовия отпадък, положителните тестове се отделят в специална кутия за изгаряне на отпадъци, съхраняват се в училище в определено помещение (при нас в училище ще е помещение на приземен етаж тип склад, където ще има достъп медицинската сестра и директора). В края на кампанията се предават на РЗИ и последващи действия описани в насоките.
 3. При положителен тест на дете се уведомява родител, който се обажда на личен лекар, прави се PCR тест. При отрицателен тест детето се връща в училище. При положителен тест се следват указания на РЗИ за карантиниране на децата от паралелката при необходимост, в зависимост от контактите на детето.
 4. Родителите, които не са подали декларация за съгласие за тестване на детето си, но желаят то да се обучава присъствено в училище могат да попълнят декларацията на 10.11.2021 г. на място в училище. На трите входа на училището ще има учители за попълване на декларацията. При доставката са предвидени и резервни тестове. Няма да бъде върнато дете, чиито родители са съгласни да се извърши тестване и да се обучава присъствено в училище.
 5. За учениците, чиито родители не са дали съгласие за изследване, се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез съответните виртуални класни стаи синхронно заедно с останалите деца, които се обучават присъствено в класните стаи. В тези случаи не се прилага процедурата по чл. 40д от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование, като родителите не подават заявление за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда и не се изисква разрешение от началника на регионалното управление на образованието.

Допълнително и при необходимост децата, които са в ОРЕС  могат да се включват за консултации във виртуалните класни стаи на съответния учител съгласно графика за консултации за I учебен срок и уточнения със съответния учител.

 1. Родителите, на учениците със СОП от I до IV клас, които ще бъдат на училище на 10.11.2021г. е необходимо да получат на 09.11.2021 г. от училището тест за изследването.

Благодаря на учителите и служителите от училището, които ще се включат в тестването и в организацията на училищно ниво!

Благодаря на родителите за доверието и тяхната подкрепа!

Галя Илиева, директор на ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра