за свикване на заседание на Обществен съвет при

ОУ „Отец Паисий“ – Силистра

октомври 2021

Председателят на ОС към ОУ „Отец Паисий, на основание чл.17 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, свиква заседание на 27.10.2021 г., от 17,30 часа в кабинета на Директора на училището

Може да се запознаете с поканата и дневния ред на заседанието ТУК.