Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с приключване на учебната 2021 – 2022 година, издаване на свидетелствата за основно образование и кандидатстване след VII клас за прием в гимназиите и средните училища за уч. 2022 – 2023 година:

  1. На 01.07.2022 г. от 9,00 ч. в двора на ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра  – годишен акт за връчване на свидетелствата за основно образование и наградите на випуска. 
  2. В свидетелството за основно образование се вписват  годишните оценки от V, VI и VII клас. Но  за сформиране на бала за кандидатстване в гимназиите и средните училища се вземат само годишните оценки от VII по два учебни предмета от раздел А на учебния план, които гимназиите и средните училища са определили. Максимален бал за кандидатстване – 500 точки.  Всяко средно училище определя как ще вземе точките от НВО  и кои ще са учебните предмети от VII клас при сформиране на бала за прием. На своите интернет сайтове средните училища трябва да са публикували начина на сформиране на бала. 
  3. Съгласно чл.33, т. 2 от Наредба №11 за оценяване на резултатите от обучението на ученици учениците имат права да се явят на изпит за промяна на годишна оценка за VII клас. Годишните оценки на учениците ще бъдат вписани в електронен дневник до 24.06.2022 г. Учениците, които желаят да се явят на изпит на промяна на годишна оценка за VII клас трябва  да подадат заявление до директора на  27.06.2022 г.  Имат право на промяна на годишна оценка по 3 учебни предмета. 
  4. Кандидатстване след VII клас за прием в гимназиите и средните училища за уч. 2022 – 2023 г. 

В дните от 5 до 7 юли 2022 година учениците и техните родители ще подават документи за участие в приема на гимназиите и средните училища.

Място на подаване: ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра, 

Период и време на подаване на документите: 5, 6 и 7 юли 2022 година; к. 103 от 8,00 ч. до 18,00 ч. 

 За да участват в класирането, учениците подават следните документи:

1) заявление за участие в класиране по образец;

Когато се кандидатства на място в някой от центровете за приемане на заявления (ОУ „Отец Паисий“ – Силистра) , ученикът и родителят му заявяват на длъжностното лице поредността на желаните паралелки и след въвеждането им в информационната система родителят подписва разпечатаното попълнено заявление. Заявленията не се попълват ръчно от заявителя.

Кандидатства се за конкретна паралелка, а не за училището като цяло. Желателно е да се посочат повече желания.

2) копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – САМО за кандидати за специалности от професии, независимо на кое място е посочена професионалната паралелка; 

Задължително е придружаване на ученика от родител, тъй като той/тя подписват заявлението.

При подаването на копията на документи, трябва да се представят и оригиналите за сверяване.

Данните за балообразуващите предмети от свидетелствата за основно образование и за резултатите от националното външно оценяване се осигуряват служебно чрез информационната система и НЕ СЕ носят от ученика.

 Свидетелство за основно образование се представя само от кандидат от друга област или ако ученикът е завършил основното си образование в предходна година и не е постъпвал в VІІІ клас. Ученици завърнали се от други държави кандидатстват с копие на удостоверението за признато завършено основно образование в друга държава. Документът се заявява и издава от комисия в РУО.

Родителите могат да подават заявления самостоятелно по електронен път – https://priem.mon.bg.

Подалите самостоятелно заявления по интернет, НЕ Е необходимо да ходят на място в посочените центрове.

Класирането се извършва централизирано на областно ниво от комисия в РУО – Силистра. Всеки ученик се класира само по едно желание за всеки етап на класиране в дадената област. Възможно е ученик да е приет в повече от една област, ако е кандидатствал и в други области.

До 12 юли 2022 г. ще бъдат обявени списъците с приети ученици на първи етап на класиране. Учениците се записват в приемащото училище до 15 юли с оригинала на документите си (свидетелство за основно образование и медицинско свидетелство – САМО за професионалните паралелки).

Ученици, които не са доволни от класирането, могат да подадат в приемащото училище, където са класирани, заявление за участие във втория етап на класирането. Така мястото им от първия етап се пази, но може и да се придвижат към по-желано място, ако такова се освободи. 

 Ученик, който не се запише или не подаде заявление за второ класиране, губи мястото си от първото класиране. Неприетите ученици участват във втория етап по право, без да подават заявления.

Приети ученици в други области, които избират къде да се запишат не е нужно да уведомяват никого в нашата област. Освободените от тях места се заемат при второто класиране.

До 20 юли 2022 г. ще се обявят списъците с приетите на втори етап на класиране. След този етап учениците трябва да се запишат. Местата не се пазят повече.

На 26 и 27 юли 2022 г. ще се подават документи самостоятелно по електронен път или на място в РУО – Силистра за участие в трети етап на класирането за останалите обявени свободни места.

В това класиране може да кандидатстват неприетите ученици, като променят желанията си, нови ученици, които до момента не са участвали в класирането, и ученици, които се отказват от класирането си до този момент и се ориентират към останалите свободни места.

Списъците на приетите и неприетите ученици от третия етап на класиране ще бъдат оповестени на 29 юли 2022 г.