Настоящето е време на постоянни промени, свързани с бързото навлизане на техноло-гиите, изкуствения интелект и дигитализацията на обществото.

Българското училище също е необходимо да следва тенденциите на промените и да търси начини за адекватен и съвременен образователен процес с прилагане на иновативни методи на преподаване.

ОУ „Отец Паисий“ – Силистра е училище със 161 история. Училище, в което заедно с традициите се въвеждат и иновациите. През уч. 2022-2023 г. със средства по НП „Иновации в действие“ ще бъдат осигурени средства за провеждане на бинарни и интердисциплинарни уроци по родинознание и английски език в начален етап и в прогимназиален етап – природни науки, информационни технологии и английски език.

На 16.01.2023 г. се проведе първия интердисциплинарен урок по родинознание и английски език във II б клас от г-жа Дарина Панова и г-жа Милена Цанева. В урока участваха и родители, които се включиха в груповата работа заедно със своите деца.

При подготовката за урока учениците предварително подготвиха информация за определено животно /местообитание, храна и интересни факти/ и изготвиха Малка книжка за животните, която всеки ученик може да разгледа и прочете, когато желае. Учениците показаха и много добри умения по английски език при названията на животните.

Учениците, с помощта на родителите, работиха по проект за едно защитено животно, записано в „Червената книга на България“ и представиха на постер най-интересното за живота му.

Урокът приключи с песен за природата.