Председателят на Обществения съвет към ОУ „Отец Паисий, на основание чл.17 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, свиква заседание на 28.03.2023 г., от 18:00 часа в учителската стая на училището.

Може да се запознаете с поканата и дневния ред на заседанието.