На основание чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ, чл.30, ал.1, т.1 от Устава на СНЦ „Училищно настоятелство при ОУ „Отец Паисий“ – гр. Силистра“ и свое решение от 10.05.2023 год., Управителният съвет на Сдружението свиква Общо събрание /Събрание на пълномощниците/, на което кани всички пълномощници на членовете на Сдружението.

Общото събрание /Събранието на пълномощниците/ ще се проведе на 06.06.2023 год. /вторник/, от 18,00 часа, в учителската стая на ОУ „Отец Паисий“ – гр. Силистра, при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен отчет за дейността и финансов отчет на Сдружението за 2022 год.

2. Приемане на годишен план за работа и бюджет на Сдружението за 2023 год.

3. Други.

При липса на кворум, съгласно чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.26 от устава на Сдружението, Общото събрание ще се проведе от 19,00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Председател на УС: Радина Добрева