Резултатите от НВО в VII клас трябва да бъдат публикувани до 28 юни 2023 г.. Резултатите се обявяват само в точки и не се трансформират в оценки. Индивидуалните резултати от НВО ще бъдат обявени в електронна система на страницата на МОН и всеки ученик ще има достъп до нея с входящия си номер и уникалния идентификационен код, вписани в служебната бележка, издадена от училището

Годишният акт за връчване на годишните награди за седмокласниците и получаване на свидетелствата за основно образование ще се проведе на 3 юли 2023 г. от 10,00 ч. в Художествена галерия, гр. Силистра.

 В дните от 5 до 7 юли учениците и техните родители ще подават документи за участие в приема на гимназиите и средните училища.

Документи за участие в приема за гимназии и средни училища могат да се подават в ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра в дните от 5 до 7 юли; от 8,00 ч. до 18,00 ч. в к. 103.  

За да участват в класирането, учениците подават следните документи:

1) заявление за участие в класиране по образец;

Когато се кандидатства на място в някои от училищата за приемане на заявления, ученикът и родителят му заявяват на длъжностното лице поредността на желаните паралелки и след въвеждането им в информационната система родителят подписва разпечатаното попълнено заявление. Заявленията не се попълват ръчно от заявителя.

Кандидатства се за конкретна паралелка, а не за училището като цяло. Желателно е да се посочат повече желания.

2) копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – САМО за кандидати за специалности от професии, независимо на кое място е посочена професионалната паралелка; 

Задължително е придружаване на ученика от родител, тъй като той/тя подписват заявлението.

При подаването на копията на документи, трябва да се представят и оригиналите за сверяване.

Данните за балообразуващите предмети от свидетелствата за основно образование и за резултатите от националното външно оценяване се осигуряват служебно чрез информационната система и НЕ СЕ носят от ученика.

 Свидетелство за основно образование се представя само от кандидат от друга област или ако ученикът е завършил основното си образование в предходна година и не е постъпвал в VІІІ клас. Ученици завърнали се от други държави кандидатстват с копие на удостоверението за признато завършено основно образование в друга държава. Документът се заявява и издава от комисия в РУО.

Родителите могат да подават заявления самостоятелно по електронен път – https://priem.mon.bg.

Подалите самостоятелно заявления по интернет, НЕ Е необходимо да ходят на място в училищата за приемане на документи.

Повече информация за кандидатстването и записването на учениците в гимназиите и средните училища може да намерите на сайта на РУО – Силистра.

https://www.ruo-silistra.bg/messages-priem/read-message/page/1/message_key/69/order_by/release_date/order/DESC

 

Успех на седмокласниците!