Провокирани от потребностите на учениците и необходимостта от позитивни модели на взаимодействие в училищна среда, екипът в ОУ „Отец Паисий“ подкрепя учениците, чрез предоставяне на възможности за занимания, с цел подобряване на социално- емоционалните компетенции на всяко дете.

Заниманията се провеждат от Елка Йорданова – училищен психолог, със съдействието на директора и съответния класен ръководител, като целта е учениците да могат да изграждат и изразяват личните си възгледи, да разпознават и назовават собствените си емоции и чувства, да се учат да вземат решения, като отчитат реални рискове и предизвикателства, да избират и прилагат адекватни поведения, за да изграждат трайни позитивни взаимоотношения с връстници и възрастни, да открият личната си принадлежност, да създават приятелства.

1 а клас- „Емоционалните котета“– запознаване и назоваване на емоции и чувства

2 а клас- „ Ако аз бях огледало“– групова принадлежност и идентичност

2 в клас- „Тялото ни го показва“– разпознаване и назоваване на емоции и чувства

3 в клас- „Аз се чувствам, ти се чувстваш, ние се чувстваме“– разпознаване и назоваване на емоции и чувства

5 а клас- „Аз и ти“– групови взаимоотношения

6 а клас- „Пасивно, агресивно или себеутвърждаващо поведение“– умения за позитивно изразяване на възгледи и мнение