От 8.07. до 10.07.2024 г. се подават документи за участие в приема за осми клас на гимназиите
и средните училища. Задължително е придружаване на ученика от родител, тъй като той/тя
подписват заявлението.

ЗА ДА УЧАСТВАТ В КЛАСИРАНЕТО, УЧЕНИЦИТЕ ПОДАВАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
1) Заявление за участие в класиране по образец (за сведение), в което се посочва
поредността на желаните паралелки;
Кандидатства се за конкретна паралелка, а не за училището като цяло. Желателно е да се
посочат повече желания.
2) Копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика
– изисква се САМО за кандидати за специалности от професии, независимо на кое място е посочена
професионалната паралелка;

Данните за балообразуващите предмети от свидетелствата за основно образование и за резултатите от националното външно оценяване се осигуряват служебно чрез информационната система и НЕ СЕ носят от ученика.

Свидетелство за основно образование се представя САМО от кандидат от друга област
или ако ученикът е завършил основното си образование в предходна година и не е постъпвал в VІІІ клас.

Ученици завърнали се от други държави кандидатстват с копие на удостоверението за признато завършено основно образование. Документът се заявява и издава от комисия в РУО.

При подаването на копията на документи се представят и оригиналите за сверяване.

Родителите могат да подават заявления по един от двата начина:
(1) самостоятелно по електронен пътhttps://infopriem.mon.bg – подалите самостоятелно
заявления по интернет, НЕ Е необходимо да ходят на място в училищата за приемане на документи.
(2) в определени училища – ученикът и родителят му заявяват на длъжностното лице поредността на желаните паралелки и след въвеждането им в информационната система родителят подписва разпечатаното попълнено заявление. Заявленията НЕ СЕ попълват ръчно от заявителя.

Определените места за прием на заявления за участие в класирането за осми клас са:

Oбщина Силистра:

ОУ „Отец Паисий“ – Силистра
ОУ „Иван Вазов“ – Силистра
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Силистра
ОбУ „Св. Климент Охридски“ – Професор Иширково

Oбщина Алфатар

ОУ „Христо Ботев“ – Алфатар

Oбщина Главиница

СУ „Васил Левски“ – Главиница

Oбщина Дулово

ПГООТ – Дулово
СУ „Васил Левски“ – Дулово
СУ „Йордан Йовков“ – Окорш
СУ „Христо Ботев“ – Паисиево

Oбщина Кайнарджа

ПГМСС „Н. Й. Вапцаров“ – Средище

Oбщина Ситово

ПГСС – Ситово

Oбщина Тутракан

СУ „Христо Ботев“ – Тутракан и

СУ „Йордан Йовков“ – Тутракан

В посочените училища се приемат заявления на всички кандидатстващи, независимо от това къде живеят, къде са завършили VІІ клас или къде желаят да продължат образованието си.

Работното време на местата за приемане на документи е от 08.00 до 18.00 часа в трите дни.

Класирането се извършва централизирано на областно ниво от комисия в РУО – Силистра.
Всеки ученик се класира само по едно желание за всеки етап на класиране в дадената област.

До 12.07.2024 г. ще бъдат обявени списъците с приети ученици на първи етап на класиране.

Учениците се записват в приемащото училище от 15.07. до 17.07. с оригинала на документите си (свидетелство за основно образование, медицинско свидетелство – САМО за професионалните
паралелки).

Ученици, които не са доволни от класирането отиват в приемащото училище, където са класирани в същите срокове и вместо да се запишат, подават в училището, заявление за участие във
втория етап на класирането (по образец), без да променят поредността на желанията си. Мястото им от първия етап се пази, но може да се придвижат към по-желано място, ако такова се освободи.

Ученик, който не се запише или не подаде заявление за второ класиране, губи мястото си от първото класиране.
Неприетите ученици участват във втория етап по право, БЕЗ да подават заявления.

Приети ученици в други области, които избират къде да се запишат не е нужно да уведомяват никого в нашата област. Освободените от тях места се заемат при второто класиране.

До 19.07.2024 г. се обявяват списъците с приетите на втори етап на класиране и от 22 до 24.07.2024 г. класираните ученици се записват. След обявяване на класирането запазените места на
участвалите във втория етап по желание повече не се пазят и те следва да се запишат, ако са останали на същото място.

На 26 и 29.07.2024 г. се подават документи за трети етап на класиране – самостоятелно
по ел. път или в следните училища:

Oбщина Силистра

ОУ „Иван Вазов“ – Силистра

Oбщина Главиница

СУ „Васил Левски“ – Главиница

Oбщина Дулово

ПГООТ – Дулово,

СУ „Васил Левски“ – Дулово

Oбщина Кайнарджа

ПГМСС „Н. Й. Вапцаров“ – Средище

Oбщина Ситово

ПГСС – Ситово

Oбщина Тутракан

СУ „Христо Ботев“ – Тутракан,

СУ „Йордан Йовков“ –
Тутракан

В заявлението учениците вече могат да подредят желанията си по друг начин, но само за останалите към този момент свободни места в паралелките.
Резултатите от тези трети етап се обявяват на 30.07.2024 г. и от 31.07. до 10.08.2024 г. учениците се записват.

На 05 и 06.08.2024 г. се подават документи за участие в последния четвърти етап на класиране – самостоятелно по ел. път или в следните училища:

Oбщина Силистра

ОУ „Иван Вазов“ – Силистра

Oбщина Главиница

СУ „Васил Левски“ – Главиница

Oбщина Дулово

ПГООТ – Дулово

Oбщина Кайнарджа

ПГМСС „Н. Й. Вапцаров“ – Средище

Oбщина Ситово

ПГСС – Ситово

Oбщина Тутракан

СУ „Йордан Йовков“ – Тутракан

Резултатите от четвъртото класиране се обявяват на 07.08.2024 г., а от 08 до 09.08.2024 г. следва записване на приетите ученици.

В трети и четвърти етап на класиране може да кандидатстват неприетите ученици, като променят желанията си, нови ученици, които до момента не са участвали в класирането, и ученици,
които се отказват от класирането си до този момент и се ориентират към останалите свободни места.

След края на четирите централизирани етапи на класиране, незаетите места в училищата гимназиите продължават да се попълват до 11.09.2024 г. с кандидатстване в самото училище.

Може да смъкнете информацията и в .pdf формат.