ИСКАМ ДА ЗНАМ

И ДА МОГА

РЕГЛАМЕНТ

за организиране и провеждане на областно състезание „Искам да Знам и да Мога” за ученици от ІII клас

Областното състезание „Искам да Знам и да Мога” за ученици от ІII клас се организира от РУО – Силистра със съдействието на ОУ „Отец Паисий”, град Силистра.

Състезанието е възможност за изява на знанията и уменията, придобити в I – III клас на началния образователен етап, насочени към социалната им приложимост. То съдейства за откриване на деца с високо ниво на умения за обобщаване и осмисляне на учебното съдържание, заложено в учебните програми по изучаваните предмети. Насърчава учителите и родителите да подкрепят и развиват интереса на децата към заобикалящата ги среда.

ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНО СЪСТЕЗАНИЕ „ИСКАМ ДА ЗНАМ И ДА МОГА”

– Да се предоставят възможности за индивидуална изява на най-високи постижения, придобити в I – III клас на началния образователен етап.
– Да се създадат предпоставки участниците да демонстрират в условията на съревнование интегралния резултат от своите знания, умения и нагласи.
– Да се стимулира практическото приложение на знания в нови и различни от познатите им ситуации.
– Да се насърчат увереност в силите за разрешаване на интелектуални проблеми и любознателност към допълнителни страни на учебното съдържание.

ФОРМАТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

Областното състезание „Искам да Знам и да Мога” е с интердисциплинарен характер.
Провежда се в писмена форма чрез решаване на 12 задачи от отворен тип, които може да имат и подусловия. Съдържателно в тях се включват теми от всички изучавани предмети, както и от областта на екологичното образование, здравното образование, защита от бедствия и аварии, реагиране в критични ситуации, безопасност на движението.
Задачите са обединени тематично и са съобразени с изучаваното към момента на провеждането на съответния кръг на олимпиадата учебно съдържание.
Те изискват самостоятелен отговор и неговото аргументиране, решаване на проблем, прилагане на находчиви, нестандартни решения.
Изпълнението на задачите е индивидуално.
Задачите и критериите за оценка при провеждане на трите кръга се разработват от екипа на учителите в начален етап на ОУ „Отец Паисий” със съдействието на Старши експерт начално образование.
В деня на провеждането на съответния кръг задачите се разсекретяват в ОУ „Отец Паисий”, град Силистра.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪСТЕЗАНИЕТО

1. Времетраене:
– 2 (два) учебни часа (80 минути)

2. Начало на състезанието:
– 9.00 часа

3. Ден на провеждане:
– Периодът между м.декември – м.януари на конкретната учебна година.

4. Домакин на областното състезание „Искам да Знам и да Мога”:
– ОУ „Отец Паисий”, град Силистра

5. Заявки за участие в състезанието се приемат:
– Срокът се определя всяка година и се обявява, заявките се изпращат на e-mail: school.office@opsilistra.bg

6. Провеждане на състезанието:
Областното състезание „Искам да Знам и да Мога” се провежда в ОУ „Отец Паисий”, град Силистра. Във връзка с това директорът определя:
– съставът и задълженията на комисия за техническо осигуряване на състезанието;
– залите и квесторите за провеждане на състезанието;
– съставът и задълженията на комисията по засекретяване и разсекретяване на писмените работи на участниците;
– съставът и задълженията на комисията за проверка на писмените работи.
Участието на учениците в състезанието е анонимно.

Комисията за проверка на писмените работи на учениците предават на директора на училището и на старши експерт „Начално образование” в РИО на МОМН, Силистра протокол за резултатите на явилите се ученици и обявяват класирането на www.opsilistra.bg и www.riobg.com/start.php?RIO_NUMBER=19
Всички участници състезанието получават получават грамоти.
Класираните на първо, второ и трето място ученици се награждават с индивидуални грамоти и награди.

7. Засекретяване и разсекретяване на индивидуалните работи:
При провеждане на Областното състезание „Искам да знам и да мога” се извършва процедура по засекретяване и разсекретяване на индивидуалните работи на учениците.

Засекретяването включва: вписване на името на участника и училището на отделна бланка; поставянето й в малък плик; залепването на големия плик с помощта на квестора в момента на предаването на работите, след като в него е поставен малкият плик.

След събирането на писмените работи се поставя един и същи условен номер върху малкия и големия плик на всяка индивидуална работа.
Малките пликчета се съхраняват до приключване на оценяването от лицето, извършило засекретяването.
Проверителите внасят оценките в протоколи, като попълват в тях нанесените върху работите условни номера.
Разсекретяването се извършва чрез отваряне на малките пликчета с имената на участниците.
След идентифицирането на работите в протоколите с червен цвят се внасят имената на участниците.

8. Оценяване:
Комисията за проверка на писмените работи на участниците в областното състезание „Искам да Знам и да Мога” оценяват работите по предварително приложени критерии. Всяка индивидуалните работа се оценява от двама оценители. Оценките на комисията за проверка на писмените работи на участниците са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

Не се допуска въвеждане на допълнителни критерии след провеждането на състезанието.

При получен равен брой точки на няколко участници за определянето на окончателния победител се вземат под внимание следните допълнителни критерии:
– рационалност и находчивост на решенията на задачите;
– проявена писмена култура.

9. Класиране:
Класирането е индивидуално и се извършва на базата на получения брой точки.

10. Общи изисквания:
За осигуряване на здравословни и безопасни условия на работа на учениците по време на олимпиадата се изисква:
– писменото съгласие на родителите, когато участниците не са от град Силистра;
– присъствие на медицинско лице за оказване на долекарска помощ;
– За учениците със СОП се осигурява придружител – ресурсен учител.

11. Финансиране:
Разходите за организирането, провеждането и проверката на писмените работи на учениците са за сметка на СНЦ „Отец Паисий”.
Разходите за участие на учениците в състезанието и за придружаващите ги учители са за сметка на училището или на лицата.

КООРДИНАЦИЯ И КОНТРОЛ

Координацията и контрола на всички дейности по провеждането на областното състезание „Искам да Знам и да Мога” се осъществява чрез старши експерт „Начално образование” в РУО на МОН – Силистра.

ЗАДАЧИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ