Ти си тук Начало Проект "Твоят час" Проект "Твоят час" 2016-2017 И в Основно училище "Отец Паисий" - Силистра стартира проектът "Твоят час"

И в Основно училище "Отец Паисий" - Силистра стартира проектът "Твоят час"

print
email

12.10.2016

          

Във връзка с реализиране на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове през месец септември беше създаден съвет „Твоят час“ за наблюдение и оценка на дейностите по проекта на училищно ниво.

Проведохме и анкетно проучване на желанията на 432 ученици за участието им в занимания по интереси. Изводите от обобщените резултати показват, че учениците са с разностранни интереси и за удовлетворяване на желанията им за участие в извънкласни дейности в електронната платформа на проекта са регистрирани 29 форми за занимания по интереси и 3 – за дейности, свързани с повишаване на образователните постижения.

Предстои попълване на Декларация за информирано съгласие от родители и ученици за включване в регистрираните форми и предложение от председателя на съвета „Твоят час“ за извънкласните дейности и ръководителите на групите, които могат да се организират за учебната година.

Образец на горепосочените документи може да видите тук:

- Анкетна карта за учениците, които желаят да участват в занимания по интереси по проект "Твоят час" 

- Заявление и декларация за информирано съгласие

- Индивидуална образователна карта за учениците, които ще участват в групи за преодоляване на обучителни затруднения

Прочетено 726 пъти

Основно училище