Ти си тук Начало Проект "Твоят час" Проект "Твоят час" 2017-2018 Дейностите по проект "Твоят час" ще се провеждат и в през учебната 2017-2018 година

Дейностите по проект "Твоят час" ще се провеждат и в през учебната 2017-2018 година

print
email

20.09.2017

Във връзка с реализиране на дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове през м.септември 2017 година се подновиха организационните дейности за включване на училище "Отец Паисий", съгласно Заповед на министъра на МОН за одобрените училища, които ще реализират дейности по проекта през учебната 2017-2018 година.

Проведохме и анкетно проучване на желанията на 411 ученици за участието им в занимания по интереси. Изводите от обобщените резултати показват, че учениците са с разностранни интереси и за удовлетворяване на желанията им за участие в извънкласни дейности в електронната платформа на проекта са регистрирани 16 форми за занимания по интереси и 3 – за дейности, свързани с повишаване на образователните постижения.

Предстои попълване на Декларация за информирано съгласие от родители и ученици за включване в регистрираните форми и предложение от председателя на съвета „Твоят час“ за извънкласните дейности и ръководителите на групите, които могат да се организират за учебната година.

Образец на горепосочените документи може да видите тук:

Анкетна карта за учениците, които желаят да участват в занимания по интереси по проект "Твоят час" 

Заявление и декларация за информирано съгласие

Индивидуална образователна карта за учениците, които ще участват в групи за преодоляване на обучителни затруднения

Прочетено 14 пъти

Основно училище