Проект  „УЧИЛИЩНИЯТ ДВОР –

ЖЕЛАНА ТЕРИТОРИЯ ЗА ИГРИ И СПОРТ“

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА- 2021г.”

на тема „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА  – И АЗ УЧАСТВАМ“

 

Проект  „УЧИЛИЩНИЯТ ДВОР – ЖЕЛАНА ТЕРИТОРИЯ ЗА ИГРИ И СПОРТ“

Изпълняван от ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра

 

Цели:

 • Да се подобрят условията за отдих и забавление на учениците в естетическа и екологично чиста среда, променена според техните нужди и желания.
 • Формиране на здравна и екологична култура на поведение у учениците.
 • Всеки ученик да открие своята роля за превръщането на училищния двор в по-добро, красиво и уютно кътче от заобикалящата ни природа, осигуряващо място за игри и забавления.

 

Задачи:

 1. Анкетно проучване желанието на учениците за участието в дейностите по реализиране на проекта – изграждане на „зелени“ патрули.
 2. Сформиране на екип за разработването и реализирането на дейностите по проекта с включване на представители на педагогическия съвет, училищния ученически съвет и родители.
 3. Осигуряване на материали за подготовка на терена, където ще се монтират спортните съоръжения.
 4. Проучване на оферти за закупуване на противоударни каучукови плочи и спортни уреди на открито като се подберат най-подходящите уреди, според възрастта на учениците – 7-12 години.
 5. Подбор на цветя многогодишни и туи, устойчиви на студ, съобразени с мястото и почвените условия на района, не изискващи специални грижи, издръжливи на механични въздействия.
 6. Подготовка на площадката, залепване на противоудърните плочи, монтиране на спортните уреди ще се осъществи от работниците по поддръжка в училището, учителите по ФВС и родители-доброволци.
 7. Подготовка на терена и засаждане на храстите от учениците в клуб „Приятели на природата“ с ръководител Христина Димитрова – старши учител по химия и биология.
 8. Формиране на екип от ученици, които ще изработват рекламните материали по проекта – информационна табела, флаери, брошура и плакат, както и екип за подготовка и провеждане на празника „Приятели на природата“ с помощта на учителите В. Ангелова – старши учител по български език и литература, Ат. Гинова – ръководител направление ИКТ, Б. Скорчелиева – старши учител по музика и Н. Петров – учител по изобразително изкуство.
 9. Отразяване на събитията по проекта в местните медии и в сайта на училището.
 10. Привличане на кварталната общност към опазване, поддържане и грижа за зелените площи и спортните съоръжения.

Очаквани резултати:

 • Подобрени условия за отдих и спортни игри за 322 ученици в естетическа и екологично чиста среда, променена според техните нужди и желания.
 • Обогатена екологична култура и поведение у учениците.
 • Изработени правила за ползване на спортната площадка, задължения и отговорности изготвени от учителите в групите за целодневна организация на учебния ден.
 • Повишаване имиджа на училището чрез популяризиране на дейноситте по проекта в местните медии и сайта на училището.
 • Съпричастност от училищната и кварталната общности за опазване и грижа към изграденото от учениците, ангажирани по реализацията на проекта.
 • Допълване на училищната политика за екологично образование чрез вече създадена добра практика за интегриране на знания по околната среда и нейното опазване в различните учебни предмети – основен приоритет в дейността на училището.