Проект BG05M2OP001-5.001-0001

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Бенефициент: Министерство на образованието и науката

Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфи-нансирана от Европейския съюз чрез Европейските струк-турни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от криза-та, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготов-ка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU)

 Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.

Начало: 12.02.2021 г.  Край: 31.12.2023 г.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

  • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
  • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
  • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Допустими дейности

  • Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
  • Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
  • Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
  • Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).
  • Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

Целева група по проекта са ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители.

На ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра по Дейност 1 са предоставени 30 броя преносими компютри за ученици и 11 броя за учители, които при присъствено обучение се ползват за учебни цели, а при необходимост при преминаване в ОРЕС ще бъдат предоставени на учениците и учителите.

Обученията на ученици и родители се провеждат от учителите по ИТ от училището – Никола Тодоров и Атанаска Гинова.

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА В ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ -СИЛИСТРА

За повече информация може да посетите сайт на проекта:

https://react.mon.bg/