Ти си тук Начало Проекти


Проекти

С  П  Р  А  В  К  А
за проектите реализирани  в училище
SOS – помогнете на нашето училище!
- дарителска кампания за компютърна лаборатория
Учители, родители
1 000,00
2000г.Финансово управление на средното образование “PHARE”
Училищно ръководство и екип учители
7 200,00
1997/99г.Step by Step open - Society
Училищно ръководство
5 000,00
1998/2000г.British Know – How Fun
Училищно настоятелство
1 000,00
2000/2001г.MATRA/KAP – Образование за околна среда
Училищно настоятелство, Училищно ръководство
2 000,00
2000/2001г.АИРИ “Река Дунав ни свързва с Европа”
Д. Йовчева и ученици от ІІа клас
200,00
2002г.Гражданско образование
Д.Йовчева
Г.Димитрова
Сдружение”Свят за всички”
12 000
2004г.Калимок - Бръшлен
Р.Славова
М.Георгиева
2 800
2005г.Корпус на мира
В.Кръстева
Е.Сауърс
3 500
2005/2006г.Грижата за децата-мисъл за бъдещето на Силистра
община Силистра
560 000
2006/2007г.Нашето училище-рай за талантите на всички деца
училищен екип
4 000
2007/2008г.Осигуряване на равни възможности за ромските деца за достъп до качествено образование чрез подобряване на училищната среда”, който се финансира от програма МАТRА към Министерството на външните работи на Холандия. 
Учители от начален етап
Партньори по проект на Фондация
Програма SbS”
2008/2009
2009/2010


„Подобряване на социалната инфраструктура
за устойчиво градско  развитие чрез подобряване ана инфраструктурата на образованието”-основен ремонт на ОДЗ”Нарцис” и ОУ”Отец Паисий”


община Силистра

ОПРР, ЕС и ЕФРР
1 210 786,65
2008/2009„Хармония в общуването”
партньори
ОПРЧР
2008/2009НП”Училището територия на учениците”
Модул „Ритуализация на училищния живот”
„Нашето училище от традиции към бъдеще”- въвеждане на пълна ученическа униформа за учениците от І-VІІ клас

училищен екип
50 000
2008/2009НП”Сгрижа за всеки ученик”
„Млади таланти” 

А.Минчева
Р.Костадинова
1 200
2008/2009НП”Оптимизиране на училищната мрежа”
Модул”Оптимизиране на вътрешната структура на училищата” 
Мярка „Изплащане на обезщетения на персонала”
Директор

Гл. счетоводител

2008/2009НП»За по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст»
Модул „Осигуряване на закуска и/или плод, и/или мляко (чай), включително млечно-кисели продукти на ученици в І – ІV клас.

Директор
Гл. счетоводител
20 770,70
2008/2009НП»ИКТ в училище» - обзавеждане на компютърна зала и  интернет свързаност

Директор
20 800
2008/2009НП”Диференцирано заплащане”
Атестационна комисия

2008/2009НП”Без свободен час”- осигуряване на заместващи учители
Директор
2 500
2009/2010НП”Сгрижа за всеки ученик”
„Млади таланти” 


„Млад чертожник”

Ат.Гинова
Г.Димитрова
Й.Косева
М.Попова
3 500
2009/2010НП»За по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст»
Модул „Осигуряване на закуска и/или плод, и/или мляко (чай), включително млечно-кисели продукти на ученици в І – ІV клас.

Директор
Гл. счетоводител
22 550
2009/2010НП”Без звънец” –ІІ – ІV клас
Р. Димитрова
М.Рачева
А.Енчева
3 453,12
2009/2010НП»ИКТ в училище»
Безплатен интернет за учители

Директор
3 200
2009/2010„Детска академия” – ОПРЧР
„Да направим училището привлекателно за младите хора”

Екип
87 895,11 
2009/2010Предоставяне на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта в училище
Екип
1 569
2009/2010
Дейности от общоучилищен характер станали традиционни: 
Патронен празник;
Коледно математическо състезание;
Общоучилищен рецитал; 
Даване име на първокласниците (Кръщене);
Великденско математическо състезание;
Благотворителен концерт;
„Математикознайко”-състезание за четвъртокласници

Училищното настоятелство е регистрирано с Решение на Силистренски окръжен съд Ф.Д. 574/2000г БУЛСТАТ 118513958. През 2003г е пререгистрирано в Сдружение”Отец Паисий” с нестопанска цел в частна полза. Председател на управителния съвет е  Пепа Мирчева Добрева. Камелия Миланова Рачева- директор на училището е член на управителния съвет.* Наименование на проекта

От кого е разработен?

Кой го финансира и 
на каква   стойност? (лв)

Кога е реализиран?

Проект eTwinning

Проект eTwinning

проект: „Интернационално приятелство“ в eTwinning Проект : „ Интернационално приятелство“ в  eTwinning Прочетете документа 10 11 13 14 2 3 5 6 7 8  

Проект „ ACROSS BORDERS WITH LANGUAGES ”

Проект „ ACROSS BORDERS WITH LANGUAGES ”

проек ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ”  ЗАПОЧНА РАБОТА ПО ПРОЕКТ „ACROSS BORDERS WITH LANGUAGES”, СЕКТОРНА ПРОГРАМА „КОМЕНСКИ”   „Across Borders with Languages” или „През граници с езици” е проект в партньорств...

Проект Училищна униформа

Проект Училищна униформа

проекти Описание на проекта 1.Обосновка на проекта. В последните години нагласите в училищната общност на ОУ „Отец Паисий” са за  изграждането на вътрешна система от символи и ритуали, които в бъдеще да прера...

ПОДГОТВИТЕЛНА ВИЗИТА ПО секторна програма "Коменски"

ПОДГОТВИТЕЛНА ВИЗИТА ПО секторна програма "Коменски"

проекти От 5 до 8 декември  2012г. в град Mölndal , Швеция се състоя подготвителна визита по секторна програма "Коменски". В нея участваха представители от седем  държави: Полша, Швеция, България, Турция,Исп...

Основно училище