Ти си тук Начало Проекти Проект Детска академия

Проект Детска академия

print
email

ДА

За проекта:

 

В края на 2008 година екип от ОУ „Отец Паисий” разработи проект „Детска академия” по Оперативна програма: „Развитие на човешките ресурси”, схема BG051PO001-4.2-03 „Да направим училището привлекателно за младите хора”. През месец май 2009 година същия беше одобрен от Управляващия орган на програмата, а договора към него е подписан на 05 октомври 2009 година от заместник-министъра на Министерството на образованието, младежта и науката.

Продължителността на проекта е 12 месеца, а максималната обща сума за финансиране на дейностите е 87 895,11 лева.

 

Цели:

 

Да се направи училищния живот по-богат, пълноценен и привлекателен чрез разширяване и обогатяване на извънкласната и извънучилищна дейност съобразена с потребностите и интересите на учениците;

- Да се увеличат възможностите за откриване и творческо развитие на дарбите и дарованията на учениците чрез изграждане на клубове, кръжоци, секции и обогатяване и осъвременяване на базата, която ползват;

- Да се изгражда и укрепва чувството за принадлежност към общността с реалното участие на младите хора в летни лагер, училищни празници и фестивали, състезания;

 

 

Дейности и очаквани резултати:

 

В рамките на проекта към училище „Отец Паисий” ще бъде учредена Детска академия с пет института:

  • Математикознайко”

  • Weaving Our Traditions

  • Краезнание и фолклор

  • Изкуства”

  • Физкултура и спорт”

Към тях ще се организират ателиета, клубове, кръжоци, школи и състави за работа по интереси. Използването на спорта за преодоляване на детската агресия; лагерите през ваканционните дни; участието и организирането на състезания и конкурси; провеждането на училищен фестивал и спартакиада с активното участие и партньорство на родителите са част от възможностите за :

  • създаване на условия за развитие на потенциала на всяко дете;

  • развиване на социалните умения и изграждане гражданска позиция у младия човек;

  • откриване и развиване творческите дарби и дарования на учениците;

  • превенция на отпадането на учениците от училище;

 

 

 

Преки бенефициенти:

 

509 деца и ученици от ОУ „Отец Паисий”, град Силистра в партньорство с техните учители и родители, обединени от идеята да направят най-старото училище в своя град привлекателно за младите хора.

Прочетено 2439 пъти

Основно училище