Ти си тук Начало Учебен процес Училищна документация Правилник на училището

Правилник на училището

print
email

Настоящият правилник е приет на заседание на Педагогическия съвет от 12 септември 2014 г. /Протокол № 8/

ОДОБРИЛ: подпис /не се чете/

Камелия Рачева - директор

 


ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ”


ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА

Настоящият правилник е приет на заседание на Педагогическия съвет от 12 септември 2014 г. /Протокол № 8/

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

чл. 1. Настоящият правилник се разработва и прилага съгласно разпоредбите на Закона за народната просвета и Правилника за прилагане на Закона за народната просвета
чл. 2. Правилникът за дейността на училището има за цел да осигури: условия за правилна организация на работата в училището; укрепване на учебната и трудовата дисциплина; пълно и рационално използване на работното време; подобряване на резултатите от учебно-възпитателната работа.
чл. 3. Правилникът е задължителен за директора, помощник-директорите, учителите, учениците, служителите и работниците в ОУ „Отец Паисий”.

ІІ. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ОТЕЦ ПАИСИЙ” – ГР. СИЛИСТРА

Раздел І
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

чл. 4. /1/Училище “Отец Паисий” – гр. Силистра е общинско и основно /2/ Училището се финансира от общинския бюджет и ползва имоти, които са публична общинска собственост. В него могат да се обучават и ученици от други общини.
чл. 5. /1/ Училището има:
официален адрес: град Силистра, община Силистра, област Силистра
ул. Петър Вичев 1
символи: знаме, емблема, училищна униформа / за всички ученици от І – VІІ клас/, собствен кръгъл печат
банкова сметка: bg32stsa93003176520400; bic: stsabgsf
данъчен номер: 1190003406
шифър по БУЛСТАТ: 000558231
/2/ Училището има право да :
притежава собствено движимо и недвижимо имущество и да се разпорежда с него;
предоставя собственото си имущество под наем, ако това не е във вреда на възпитателния и образователния процес и ако са спазени санитарно-хигиенните изисквания;
се разпорежда самостоятелно с бюджетните си средства;
определя вътрешната си организация;
избира начина на приемане на децата и учениците в съответствие с нормативните актове;
определя организацията, методиката и средствата на обучение и възпитание;
издава документ за завършен клас, степен на образование– основно /дубликат/;
сключва договори за асоцииране с юридически лица от страната и чужбина без да нарушава държавните интереси;
патентова и продава продукти от своята дейност.
/3/ Училището носи отговорност за:
изпълнението на държавните образователни изисквания, засягащи дейността му;
създаването на условия за опазването на живота и укрепване здравето на децата и учениците по време на обучението и възпитанието им, както и на територията си;
законосъобразното изразходване на бюджетните средства и опазването на материално-техническата си база;
извършването на дейности и прояви, които противоречат на законите в страната, ограничават правата и свободите на личността или нарушават учебно-възпитателния процес;
/4/ Като юридическо лице училището се представлява от директор чиито права и задължения се уреждат с Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.
чл. 6. Училището е образователно – възпитателна институция в системата на народната просвета, в която през учебната 2014/2015 година се обучават ученици от първи до седми клас.
чл. 7. /1/ В І-ви клас постъпват деца на 7 години навършени в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в І-ви клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това.
/2/ Децата постъпват в І-ви клас на училището по молба на родителите или настойниците им и представено удостоверение за завършена подготвителна група и акт за раждане.
/3/ Заявления за приемане на ученици в първи клас се приемат в периода: 13 октомври 2014 – 31 май 2015.
/4/ Училището се избира от родителите или настойниците. Като при по-голям брой желаещи директорът, по предложение на Педагогическия съвет със заповед урежда реда, по който се приемат учениците в І клас.
чл. 8. /1/ В училището се обучават интегрирано деца със специални образователни потребности след насочването им от Екипът за комплексно педагогическо оценяване към РИО – Силистра.
/2/ Със заповед на директора се създава екип, който се състои от: председател – учител в паралелката и членове: педагогически съветник, ресурсен учител, учител специален педагог, учители. В работата на екипа участват родителите или настойниците.
/3/ Екипът по ал. 2 извършва оценка на образователните потребности, проследява динамиката на развитие на децата със СОП и изработва индивидуални образователни програми за тяхното обучение, възпитание и развитие. Тези програми се утвърждават от директора на училището.
чл. 9. /1/ Учениците от І до ІV клас могат да се преместват в друго училище през време на цялата учебна година.
/2/ Учениците от V до VІІ клас могат да се преместват в друго училище през време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди приключването на всеки учебен срок.
/3/ Преместването се извършва с удостоверение за преместване, издадено от директора на училището след подадена молба от родителите на ученика, в която се посочват причините за преместването и училището в което ученика ще продължи обучението си.
/4/ След издаването на удостоверението за преместване директорът на училището уведомява писмено общината, където ученикът е включен в списъка на децата, подлежащи на задължително училищно обучение.
чл. 10. /1/ На учениците, завършили първи клас, училището издава удостоверение за завършен първи клас.
/2/ Завършването на втори и трети клас се удостоверява с ученическа книжка.
/3/ На учениците, завършили четвърти клас, училището издава удостоверение за завършен начален етап на основно образование.
/4/ На ученици със СОП, които се обучават интегрирано и са завършили ІV клас, но не са усвоили ДОИ за учебно съдържание за начален етап на основна образователна степен по обективни причини, училището издава удостоверение за завършен ІV клас. В него се вписват резултатите от обучението по индивидуалните образователни програми.
чл. 11. /1/ Учениците завършили начален етап на основно образование продължават в V-ти клас.
/2/ Приемът на ученици в паралелката със ЗИП-математика в V-ти клас се извършва по ред приет на заседание на Педагогически съвет и утвърден със заповед на директора.
/3/ На ученици със СОП, които се обучават интегрирано и са завършили ІV клас, но не са усвоили ДОИ за учебно съдържание по обективни причини продължават обучението си в пети клас.
чл. 12. /1/ Завършването на клас от прогимназиалния етап на основното образование се удостоверява с ученическа книжка.
/2/ На учениците се издава удостоверение за завършен клас за приемане в училищата, в които се постъпва след проверка на способностите или чрез конкурсен изпит, за постъпване от VІ,VІІ или от VІІІ клас в спортни училища, от VІІ или VІІІ клас в професионални училища и гимназии; на ученици със специални образователни потребности, които са завършили обучението си по индивидуални програми; удостоверение се издава и по желание на ученика.
чл. 13. /1/ Дубликат на удостоверение за завършен клас, удостоверение за завършен начален етап на основно образование или свидетелство за основно образование се издава от директора на училището.
/2/ Дубликатът се издава по молба на заинтересованото лице в случай, че документът по ал.1 е изгубен, унищожен или е станал негоден за ползване.
/3/ Дубликатът се издава при наличие на училищна документация, от която е видно, че оригиналният документ е издаден.
/4/ Дубликатът се издава по образец съгласно държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета.

Раздел ІІ
ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

чл. 14. През учебната 2014/2015 година училището организира дневна и индивидуална форма на обучение.
чл. 15. В дневна форма на обучение учениците се организират в паралелки и групи, а за останалите форми – то се организира за отделен ученик.
чл. 16. Дневната форма на обучение е присъствена форма, която се провежда между 7.30 и 18.40 часа в учебните дни.
чл. 17. /1/ Индивидуалната форма на обучение включва учебни занятия, както и текущи проверки по учебни предмети ако това е предвидено с индивидуалния учебен план, утвърден от директора на училището.
/2/ Индивидуалната форма на обучение се организира за:
1. ученици, които по здравословни причини не могат да посещават училището повече от 30 последователни учебни дни;
2. за даровити ученици, както и за ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове.
чл. 18. /1/ Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма при която учениците се подготвят самостоятелно и се явявят на изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план.
/2/ Самостоятелната форма на обучение в училището се организира за ученици в задължителната училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение, както и за даровити деца в задължителна училищна възраст.
/3/ Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се провеждат със заповед на директора на училището.
чл. 19. /1/ Ученици, които следва да се обучават в индивидуална или самостоятелна форма на обучение подават писмено заявление до директора на училището.
/2/ Ученици, които се обучават в дневна, индивидуална или в самостоятелна форма на обучение могат да променят формата на обучението си в началото на учебната година. Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебните занятия, когато се преминава:
от дневна в индивидуална или в самостоятелна форма на обучение;
за промяна на формата на обучение директорът на училището издава заповед.

 

 


Раздел ІІІ
ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ

чл. 20. /1/ Обучението в училище се организира в последователни класове
/2/ Продължителността на обучението в един клас е една учебна година.
/3/ Класовете се номерират във възходящ ред с римски цифри.
чл. 21. /1/ В зависимост от броя на приетите ученици класовете се разделят на паралелки.
/2/ Паралелките от един клас се обозначават с началните букви на българската азбука, които се поставят след номера на класа.
/3/ В зависимост от особеностите на учебния предмет паралелката може да се дели на групи или да се организират сборни групи от различни паралелки.
/4/ Училището организира сборни групи за извънкласни дейности в областта на науката, изкуствата и спорта.
чл. 22. /1/ Разпределението на учениците по паралелки се извършва от директора на училището при спазване на изискванията на чл. 90, ал. 1 от ППНЗП
/2/ В началото на учебната година директорът определя със заповед класните ръководители на всички паралелки.
/3/ Класният ръководител се задължава:
Да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в образователно-възпитателния процес, за спазване на училищната дисциплина, както за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, като периодично и своевременно информира родителите;
Да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях;
Да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката;
Да запознае учениците от паралелката и техните родители с училищният учебен план, настоящият правилник и приемното време на преподавателите в паралелката;
Да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;
Да организира и провежда родителски срещи. По време на родителските срещи се обсъждат и се вземат решения по основни въпроси, свързани с развитието и възпитанието на учениците, включително с участие на специалисти. Класният ръководител не може да обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и поведението на отделните ученици от паралелката;
Периодично да организира индивидуални срещи с ученици от паралелката, да организира и провежда часа на класа и да работи за развитието на паралелката като общност;
Да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката и периодично да се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по съответния учебен предмет, за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и интегриране в училищната среда;
Осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите;
Осъществява връзка и подпомага специалистите, които работят с учениците от паралелката;
Да изготви и съгласува с директора на училището план за работа с класа за съответната учебна година;
Да информира медицинското лице, ръководството на училището за здравното и социалното състояние на учениците от класа, както и за допуснатите от тях нарушения;
Да информира по установения ред родителите за допуснатите отсъствия /извинени, неизвинени/, нарушения и проблеми с учениците, както и за наложените им наказания;
Прави писмено мотивирано предложение до директора или до Педагогическия съвет за наказание на ученика по чл. , ал.1 след като писмено е уведомил родителя и дирекция „Социално подпомагане” за извършеното нарушение;
Да следи за реда и опазването на материалната база в класа. При повреди направени от учениците в класа съдейства за възстановяване на щетите от нарушителя или от целия клас;
Да води правилно и в определените срокове и съхранява задължителната учебна документация за класа – дневник, главна класна книга, книга за подлежащи, ученически книжки и т. н.;
Да предоставя на ученика срещу личен подпис, ученическата книжка и ученическата карта в началото на учебната година;
Да изготвя характеристика в края на всяка учебна година за всеки ученик от паралелката, в която прави преценка за развитието на ученика в образователно-възпитателния процес и за спазването на училищната дисциплина. В характеристиката се посочват, както положителните така и отрицателните страни в развитието на ученика. Характеристиката се изготвя в два екземпляра и се предоставя на родителя срещу подпис;
Да изготвя цялостна характеристика за развитието на ученика при завършването му на основно образование, която е неразделна част от свидетелството за основно образование;
Да изготвя характеристика на ученика в случаите на преместване на ученика в друго училище;
Да предоставя своевременно исканите от ръководството статистически сведения и справки за класа;
Прави мотивирано писмено предложение пред Педагогическия съвет, Сдружение „Отец Паисий” и директора на училището за награждаване на ученици от класа за постиженията им в национални и общински конкурси, състезания и олимпиади;
Организира извънкласната дейност на клас.

Раздел ІV
УЧЕБНО ВРЕМЕ

чл. 23. /1/ Училищното обучение се организира в учебни години, учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове.
/2/ През учебната година учениците ползват есенна, Коледна, зимна, пролетна и великденска, лятна ваканция.
/3/ Продължителността на ваканциите и други неучебни дни се определят със заповед на министъра на образованието, младежта и науката.
/4/ Учебни дни могат да се определят за неучебни и обратно само със заповед на министъра или на кмета на общината.
чл. 24. /1/ Учебната година започва не по-рано от 15 септември и е с продължителност 12 месеца.
/2/ Учебните занятия са с продължителност:
І клас - 31 учебни седмици
ІІ – ІV клас - 32 учебни седмици
V – VІІІ клас - 34 учебни седмици
/3/ Продължителността на първия учебен срок е 18 учебни седмици.
/4/ Продължителността на учебната седмица е 5 дни.
чл. 25. /1/ Броят на учебните часове - задължителна подготовка, за една учебна седмица не може да бъде повече от:
- 22 учебни часа - в І и ІІ клас
- 25 учебни часа - в ІІІ и ІV клас
- 30 учебни часа - в V – VІІІ клас
/2/ Часът на класа и допълнителният час по „Физкултура и спорт” се включват в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове.
чл. 26. /1/ Организацията на учебния ден в:
- начален етап е целодневна – I вариант;
- прогимназиален етап е полудневна.
/2/ Полудневната организация се осъществява на две смени – предобед и следобед.
/3/ Седмичното разписание на учебните занятия се съобразява с психофизическите особености и възможностите на учениците. Седмичното разписание се разработва в съответствие с изискванията на Наредба на министъра на здравеопазването и се утвърждава от директора на училището не по-късно от 3 дни преди започване на всеки учебен срок.
чл. 27. /1/ Продължителността на учебния час е:
- 35 минути - І – ІІ клас
- 40 минути - ІІІ – VІІІ клас
/2/ Почивките между учебните часове са с продължителност 10 минути за малките междучасия и 20 минути за голямото междучасие.
/3/ Учениците от І клас се обучават само предобед.

Раздел V
СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ

чл. 28. /1/ Общообразователната подготовка е задължителна, задължително-избираема и свободноизбираема и се осъществява чрез учебни предмети групирани в културно-образователни области, както и в други области и дейности.
/2/ Задължителната подготовка осигурява постигането на общообразователния минимум в зависимост от степента на образование. Общообразователният минимум по учебните предмети включва задължителните знания, умения и компетенции, гарантиращи еднаква за всички ученици подготовка.
/3/ Задължително -избираемата подготовка осигурява усвояването на знания и умения на по-високо равнище по учебните предмети от културно образователните области съобразно интересите и индивидуалните възможности на учениците.
/4/ Свободноизбираемата подготовка осигурява обучение освен по учебните предмети от културно образователните области и по други области и дейности, предложени на учениците за избор, и се провежда извън задължителните учебни часове.
/5/ Задължително-избираемата подготовка и свободноизбираемата подготовка се организира след заявено желание от учениците и според възможностите на училището.
чл. 29. /1/ Извънкласната и извънучилищната дейност се организират през свободното от учебни часове време и осигурява обучение и развитие на специфични интереси и потребности на учениците в областта на изкуствата, науката, техниката и спорта.
/2/ Екскурзии, зелени училища и лагери на учениците в училище се провеждат при следните условия:
след депозирана докладна записка до директора на училището за провеждане на учебна екскурзия;
при заявено желание за участие на не по-малко от 2/3 от учениците в класа;
след информиране на родителите за маршрута и програмата на екскурзията и наличие на декларация за съгласие;
при изряден договор с туроператор и уведомяване на РИО;
/3/ Пълната отговорност за оформяне на документите и за опазване живота и здравето на учениците носят ръководителите на групата;
чл. 30. /1/ Усвояването на знанията и придобиването на умения се подпомага от учебници и учебни помагала.
/2/ Учебниците за учениците от І-VІІ клас са безплатни.
чл. 31. /1/ Училищния учебен план разпределя учебните предмети и часовете от задължителната, задължително-избираемата и свободноизбираемата подготовка и се приема от Педагогическия съвет на училището и утвърждава от началника на РИО.
/2/ Учебната програма за задължителна подготовка се утвърждава от министъра на образованието, младежта и науката.
/3/ Учебните програми за задължително избираема подготовка се утвърждават от началника от РИО.
/4/ Учебните програми за свободноизбираема подготовка се утвърждават от директора на училището.

Раздел VІ
ФОРМИ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА
чл. 32. / 1/ Оценяването на учениците при училищното обучение се извършва чрез:
периодични проверки – устни, писмени и практически изпитвания;
изпити: - за промяна на оценката – поправителни;
- при самостоятелна форма на обучение ;
писмени изпитвания при външно оценяване – ІV и VІІ клас;
/2/ 1. Оценката от устните изпитвания се вписва в дневника и в ученическата книжка непосредствено след формирането й и мотивирането й пред ученика. Оценките от писмените изпитвания се вписват до две седмици след провеждане на самото изпитване.
2. При писмено изпитване учителят коригира, оценява, рецензира писмените работи и ги връща на учениците за подпис от родителя /настойника/.
3. В началото на учебната година учителят установява входното равнище. Оценката е част от задължителния минимален брой оценки за срока.
чл. 33. /1/ Минималният задължителен брой текущи оценки за всеки учебен срок е:
1. За учебен предмет, който по учебен план се изучава с 4 и повече учебни часа седмично – две оценки от устни изпитвания и три оценки от писмени изпитвания .
2. За учебен предмет, който по учебен план се изучава с 3 учебни часа седмично – две оценки от устни изпитвания и две оценки от писмено изпитване.
3. За учебен предмет, който по учебен план се изучава с 2 учебни часа седмично – две оценки от устни изпитвания и една оценка от писмено изпитване.
4. За учебен предмет, който по учебен план се изучава с 1 учебен час седмично – една оценка от устни изпитвания и една оценка от писмено изпитване.
5. По учебния предмет „Физическо възпитание и спорт” – три оценки от практически изпитвания;
/2/ Част от минималният задължителен брой оценки за срока е и оценката от писмените изпитвания при външното оценяване;
/3/ В І- ІV клас не се формира срочна оценка.
/4/ Срочната /годишната оценка се оформя по преценка на учителя като се отчитат знанията и уменията на ученика върху учебното съдържание изучавано през учебния срок/годината и при вземане предвид на текущите/срочните оценки.
/5/ За резултатите от обучението по всички предмети изучавани в първи клас се формира обща годишна оценка с думи.
чл. 34. /1/ Директорът утвърждава график за провеждане на класни работи и контролни писмени работи по предложение на учителите в началото на всеки срок. Учителите информират учениците, а класните ръководители – родителите за този график своевременно.
/2/ В една учебна седмица учениците правят само една класна работа и една контролна проверка /или две контролни проверки/, като между тях има интервал най-малко 2 дни.
чл. 35. Знанията и уменията на учениците могат да се проверяват от упълномощени длъжностни лица от РИО и от МОН.
чл. 36. /1/ Проверката и оценката на знанията и уменията на учениците чрез изпити се осъществява от училищни изпитни комисии, назначени със заповед на директора на училището. Оценките от изпитите се вписват в съответните изпитни протоколи.
/2/ Изпитите за промяна на оценката се провеждат по реда на Наредба 3 / 15.04.2003 г. за системата на оценяване;
/3/ Приравнителни изпити в училището не се провеждат;
/4/ Училищното ръководство уведомява новопостъпилите ученици в училище и техните родители за чуждите езици изучавани в училището;
/5/ При разминаване в изучавания до момента от ученика чужд език и предлаганите от училището за изучаване чужди езици родителите попълват декларация, че поемат отговорността за резултатите от обучението по съответния език през учебната година;
/6/ Училището осигурява консултации и допълнителна работа на учениците по ал. 5 с цел достигане на съответното ниво при овладяване на езика;
чл. 37. /1/ Знанията и уменията на учениците при училищното обучение се оценяват с отличен /6/, мн. добър /5/ , добър /4/, среден /3/, слаб /2/ и съгласно държавното образователно изискване за системата на оценяване.
/2/ В случаите, когато знанията и уменията на учениците се оценяват по друг начин, оценките им си приравняват към оценките по ал.1.
чл. 38. /1/ Годишните оценки на учениците от І до VІІ клас се вписват в ученическата книжка, в дневника и в главните класни книги.

Раздел VІІ
ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС И СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

чл. 39. /1/ Ученикът завършва класа, ако по учебните предмети от задължителната и задължително избираемата подготовка има годишна оценка най-малко среден /3/.
/2/ Ученици, които имат годишна оценка слаб /2/ от задължителната подготовка или задължително-избираема подготовка, полагат поправителни изпити по тях, но на не повече от две редовни поправителни сесии през учебната година. Редовните поправителни сесии се провеждат две седмици след приключване на учебните занятия през м. юни или м. юли и две седмици преди началото на учебната година по ред, определен със заповед на директора на училището.
/3/ Ученици, които по здравословни причини удостоверени с медицински документ, не са се явили на поправителни изпити в сесиите по ал.2 могат да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището, но не по-късно от 10 октомври.
/4/ Ученици, които имат оценка слаб /2/ по учебен предмет от задължителната подготовка на редовните или на допълнителните поправителни сесии или не са се явили на поправителните изпити, повтарят класа.
/5/ Ученици, които се обучават в индивидуална и самостоятелна форма на обучение при повтарянето на класа се явяват на изпити само по учебните предмети по които имат оценка слаб /2/ или не са се явили на поправителните изпити.
чл. 40. /1/ Учениците от І клас, които не усвояват учебното съдържание, както и учениците от ІІ – ІV клас, които имат годишна оценка слаб/2/ по един или повече учебни предмети от ЗП или ЗИП, не повтарят класа.
/2/ За тях се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия и по ред със заповед на директора. При
необходимост допълнителното обучение може да продължи и през следващата учебна година.
чл. 41. /1/ За ученици, застрашени от отпадане, училището с помощта на РИО и съвместно с общината, Сдружение „Отец Паисий” и други органи и организации създава допълнителни образователни възможности, като организира и провежда:
индивидуални програми за психолого-физическо въздействие на ученика;
допълнителна работа с учениците по време на учебните занятия и през ваканциите;
извънкласни и извънучилищни дейности, съобразени с образователните потребности и с интересите на ученика.
/2/ За ученици, които постъпват в първи клас без удостоверение за завършена подготвителна група, както и за ученици за които в удостоверението за завършена ПГ е посочено, че нямат училищна готовност, училището с помощта на РИО и община, училищното настоятелство организира и провежда подходящи форми за допълнителна работа през началния етап на основното образование, включително допълнително обучение за усвояване на книжовния български език;
чл. 42. /1/ В удостоверението за завършен първи клас се вписва обща годишна оценка с думи за резултата от обучението по всички учебни предмети./
/2/ В удостоверението за начален етап на основното образование се вписват годишните оценки по учебните предмети за ІV клас от задължителната подготовка, както и по свободноизбираемата подготовка, определени с училищния учебен план.
/3/ На ученици със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуални програми за развитие срещу учебния предмет се вписва „ по индивидуална програма” и оценки с качествен показател;

 


Раздел VІІІ
УЧАСТНИЦИ В УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ
А/ УЧИТЕЛИ И ВЪЗПИТАТЕЛИ

чл. 43. /1/ Учителските длъжности са:
1. "младши учител";
2. "учител";
3. "старши учител";
4. "главен учител";
/2/ Възпитателските длъжности са:
1. "младши възпитател";
2. "възпитател";
3. "старши възпитател";
4. "главен възпитател";
/3/ Работните места за длъжностите по ал. 1 и 2 се разкриват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката.
/4/ Директорът на училището в рамките на делегираният бюджет, в съответно на утвърдените му разходи и/или за сметка на целево предоставени средства диференцира възнагражденията на учителите в зависимост от длъжностите по ал. 1, при условие, че не са налице ограничения за увеличаване на разходите за работни заплати в бюджетните организации.
Чл. 44. /1/ За заемане на длъжностите по чл. 43, ал. 1 и 2 е необходимо завършено висше образование и придобита професионална квалификация "учител", а за длъжностите "старши учител", "главен учител" , съответно "старши възпитател", "главен възпитател" - и придобит професионален опит.
/2/ Длъжностите по чл. 43, ал. 1, т. 1, 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2 и 3 се заемат от лица със завършено висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър", а длъжностите по чл. 148, ал. 1, т. 4 и ал. 2, т. 4 - от лица със завършено висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър".
/3/ Лицата, които не са придобили учителски стаж и постъпват за първи път на учителска или възпитателска длъжност, се назначават на длъжност "младши учител", съответно "младши възпитател".
/4/ Минималният професионален опит, необходим за заемане на длъжностите "старши учител" и "главен учител" , съответно "старши възпитател" и "главен възпитател" е 10 години учителски стаж."
чл. 45. /1/ Учителските и възпитателските длъжности се заемат по трудово правоотношение с директора на детската градина, училището или обслужващото звено.
/2/ Когато кандидатите за заемане на длъжностите "главен учител" или "главен възпитател", отговарящи на изискванията за заемането им, са повече от един, директорът със заповед определя комисия, която да извърши подбор по предварително приети от Педагогическия съвет и обявени критерии.
/3/ В състава на комисията по ал. 2 задължително се включват помощник-директора, представители на училищното настоятелство, представители на учителите от училището, избрани от Педагогическия съвет.
/4/ Длъжностите по чл. 43 не могат да се заемат от лица, които:
са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;
са лишени от право да упражняват професията си;
страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на учениците, определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката, съгласувана с министъра на здравеопазването.
чл. 46. /1/ Родителската общност, административните служители в училище, учениците изразяват почит и уважение към учителите.
/2/ Родителската общност оказва помощ и съдействие на учителите за провеждане на ефективна, възпитателна и образователна дейност;
/3/ Учители постигнали високи резултати при възпитанието и обучението на учениците, се поощряват с грамоти и с други награди, а дейността им се популяризира и получава обществено признание.
чл. 47. Учителят има право:
1. свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно-възпитателния процес като активно използва интерактивни форми, методи на преподаване, възможностите на ИКТ;
2. да участва в класирането на проекти на учебници по съответния учебен предмет и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението.
3. да членува в професионални организации и да взема участие в работата на регионалните и националните им органи;
4. да дава мнение и да прави предложение за развитие на училището;
5. да получава информация за възможностите за повишаване на професионалната си квалификация от директора на училището или от РИО;
6. да повишава образованието и професионалната си квалификация;
7. да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения.
чл. 48. /1/ Учителят има следните задължения:
да изпълнява задълженията си, определени в КТ, в нормативните актове в системата на народната просвета и в длъжностната характеристика;
да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа, определена с наредба на министъра на образованието, младежта и науката;
да участва задължително в заседанията на Педагогическия съвет и изпълнява неговите решенията, както и препоръките на контролните органи осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на народната просвета;
да опазва живота и здравето на учениците и децата по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от него или от училището;
да участва в системата за дежурство на училището и носи отговорност за реда, дисциплината и опазването на материалната база в определения му район;
да поддържа и повишава професионалната си квалификация;
да идва в училище не по-късно от 10 минути преди първия учебен час;
да влиза в съответното учебно помещение не по-късно от една минута след “биенето на втория звънец”;
да проверява, оценява системно и обективно знанията на ученика, спазва изготвените и одобрени от директора графици за контролни и класни работи и нанася своевременно оценките в ученическите книжки:
оценките от текущи изпитвания се нанасят в деня на изпитването;
оценките от контролните и класните работи се нанасят до една седмица след провеждането им;
10. да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието на детето или ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда, да ги насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на детето или ученика при зачитане на тяхното право да вземат решение. Индивидуалните срещи с родителите се провеждат в приемното време на учителя или в друго удобно за двете страни време;
11. да работи по годишен тематичен план заверен от директора. При необходимост и целесъобразност преструктурира учебното съдържание. Направените промени се отразяват в годишния тематичен план и се заверяват от директора;
12. след приключване на учебните занятия за деня да вписва методическите единици в материалната книга;
13. да дава консултации по определения от ръководството график;
14. да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни часове, за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове;
15. да следи за опазването на училищното имущество и хигиената в часовете си. Да съдейства на класните ръководители за откриване на учениците, нанесли щети;
16. при последен час за деня провежда с учениците „петминутка” по БДП и напуска последен учебния кабинет.
след последният учебен час, учителите от начален етап изпращат и превеждат учениците през кръстовището на ул.”Добруджа” с ул. “Петър Вичев” .
да не предоставя дневници на ученици по какъвто и да е повод;
19. да не прави промени в седмичното разписание ;
20. да не слива часовете без разрешение на ръководството. При необходимост осигурява безшумното излизане на учениците от класната стая;
21. да не ползва мобилен телефон по време на час;
22. да не пуши в учебното заведение и пред ученици;
23. да се явява на работа в нетрезво състояние в училището или извън него – при провеждане на мероприятия и дейности в които участват деца или ученици;
24. да не внася в училището оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;
25. да се явява на работа с облекло и във вид които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави:
за мъже - дълъг панталон, риза, сако, пуловер, обувки; бадж със снимка и длъжността;
за жени – пола или рокля /минимална дължина до коляното/, дълъг панталон, сако, блуза, пуловер; дискретен грим и бижута; обувки; бадж със снимка и длъжността.
/2/ Лицата, заемащи длъжността "старши<

Прочетено 5210 пъти
Училищен учебен план
Предишна статия
Училищен учебен план

Основно училище