КОЛЕКТИВ

ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ 

СИЛИСТРА

Директор

ГАЛЯ ИЛИЕВА

Длъжност: Директор

Образование: Висше – магистър

Специалност: Химия и физика

Допълнителна квалификация: Информатика и  информационни технологии

Служебен имейл: galia.ilieva@opsilistra.bg

Телефон за контакт с директора: 0897644004; 0894419626

Стаж в сферата на образованието: 22 години

Главни учители

Галя Димитрова главен учител

ГАЛИНА ДИМИТРОВА

Длъжност: Главен учител в начален етап

Образование: Висше – магистър; V ПКС

Специалност: Начална училищна педагогика

Служебен имейл: galina.dimitrova@opsilistra.bg

Стаж в училището: 23 години

ДЕТЕЛИНА ТЕРЗИЕВА

Длъжност: Главен учител / Учител по БЕЛ – 7 клас

Образование: Висше – магистър; III ПКС

Специалност: Български език и литература и руски език

Служебен имейл: detelina.terzieva@opsilistra.bg

Стаж в училището: 26 години

Учители в начален етап на образование

АЛБЕНА КУРДОМАНОВА

класен ръководител на III „а“ клас                                  

Длъжност: Старши учител в начален етап

Образование: Висше – бакалавър;

Специалност: Начална училищна педагогика

Служебен имейл:  albena.kurdomanova@opsilistra.bg

Стаж в училището: 13 години

Галя Димитрова главен учител

ГАЛИНА ДИМИТРОВА

класен ръководител на I „а“ клас

Длъжност: Главен учител в начален етап

Образование: Висше, магистър; V ПКС

Специалност: Начална училищна педагогика

                           Служебен имейл: galina.dimitrova@opsilistra.bg

Стаж в училището: 23 години

Носител на отличие „Неофит Рилски“                                                                           

ДАРИНА ПАНОВА

класен ръководител на II „б“ клас

Длъжност: Старши учител в начален етап

Образование: Висше, магистър; V ПКС

Специалност: Начална училищна педагогика

Служебен имейл: darina.panova@opsilistra.bg

Стаж в училището: 30 години

Носител на отличие „Неофит Рилски“ на МОН

ДЕТЕЛИНА ДАШЕВА

класен ръководител на I „б“ клас

Длъжност: Старши учител в начален етап

Образование: Висше, магистър; V ПКС

Специалност: Начална училищна педагогика

Служебен имейл: detelina.dasheva@opsilistra.bg

Стаж в училището: 15 години

ИВАНУШКА ТОДОРОВА

класен ръководител на IV „б“ клас

Длъжност: Старши учител в начален етап

Образование: Висше, магистър; V ПКС

Специалност: Начална училищна педагогика

Служебен имейл: ivanushka.todorova@opsilistra.bg

Стаж в училището: 32 години

МЕГЛЕНА ГАЙДАРОВА

класен ръководител на II „а“ клас

Длъжност: Старши учител в начален етап

Допълнителен учебен предмет: 

Компютърно моделиране

Образование: Висше – бакалавър; V ПКС

Специалност: Начална училищна педагогика

Служебен имейл:  meglena.gaydarova@opsilistra.bg

Стаж в училището: 24 години

НЕВЯНА САПУНДЖИЕВА

класен ръководител на IV “ а“ клас

Длъжност: Старши учител в начален етап

Образование: Висше – магистър; ІV ПКС

Специалност: Начална училищна педагогика

Служебен имейл: neviana.sapundjieva@opsilistra.bg

Стаж в училището: 11 години

СВЕТЛА ИВАНОВА-КАНОНОВА

класен ръководител на I „в“ клас    

Длъжност: Учител в начален етап

Образование: Висше – магистър; V ПКС – начална педагогика

Специалност: Предучилищна и начална училищна педагогика

Служебен имейл: svetla.ivanova@opsilistra.bg

Стаж в училището: 8 години

НЕЛИ ЛЮБЕНОВА

класен ръководител на III „б“ клас

Длъжност: Учител в начален етап

Образование: Висше – магистър; IV ПКС

Специалност: Съвременни образователни технологии в ДГ и НУ

Служебен имейл: neli.liubenova@opsilistra.bg

Стаж в училището: 7 години

СВЕТЛА МАРИНОВА

класен ръководител на II „в“ клас

Длъжност: Старши учител в начален етап

Образование: Висше – магистър; ІV ПКС

Специалност: Начална училищна педагогика

Служебен имейл: svetla.marinova@opsilistra.bg

Стаж в училището: 9 години

Учители в група за целодневна организация на учебния ден

Евгения Димова

ЕВГЕНИЯ ДИМОВА

ръководител група в ЦОУД на I „а“ клас    

Длъжност: Старши учител в група за целодневна организация

 Образование: висше- Магистър

 Специалност: Съвременни образователни технологии в детската градина и началното училище

 Служебен имейл: evgeniya.dimova@opsilistra.bg

 Стаж в училището: Започнала работа през 2022-2023 г.

ЕМИЛИЯ НЕДКОВА

ръководител група в ЦОУД на III „а“ клас    

Длъжност: Старши учител в начален етап

 Образование: Висше – магистър;

 Специалност: Начална училищна педагогика

 Служебен имейл: emiliya.nedkova@opsilistra.bg

 Стаж в училището: 10 години

Марияна Димова

МАРИЯНА ДИМОВА

ръководител група в ЦОУД на I „в“ клас    

Длъжност: Учител в група за целодневна организация на учебния ден

 Образование: висше- Магистър

 Специалност: Съвременни образователни технологии в детската градина и началното училище

 Служебен имейл:mariyana.dimova@opsilistra.bg

 Стаж в училището: Започнала работа през 2022-2023 г.

МАРИЯНА РАЧЕВА

ръководител група в ЦОУД на IV  „а“  клас  

Длъжност: Старши учител в начален етап

Образование: Висше – магистър;

Специалност: Начална училищна педагогика

Служебен имейл: mariyana.racheva@opsilistra.bg

Стаж в училището: 15 години

Марияна Димова

НИКОЛЕТА СТАНКОВА

ръководител група в ЦОУД на II „б“ клас    

Длъжност: Учител в група за целодневна организация на учебния ден

 Образование: 

Бакалавър: Предучилищна и начална училищна педагогика“ , ВТУ „Св. св Кирил и Методий“;

Магистър – „Специална педагогика/Логопедия“ , ШУ „Епископ Константин Преславски“;

Служебен имейл: nikoleta.stankova@opsilistra.bg

 Стаж в училището: 1 г.

ПЕТРАНКА СТЕФАНОВА

ръководител група в ЦОУД на II „в“ клас    

Длъжност: Старши учител в начален етап

Образование: Висше – магистър; III ПКС

Специалност: Начална училищна педагогика

Служебен имейл: pepa.stefanova@opsilistra.bg

Стаж в училището: 10 години                 

РОСИЦА ДИМИТРОВА

ръководител група в ЦОУД на II „а“клас    

Длъжност: Старши учител в начален етап

Образование: Полувисше – професионален бакалавър

Специалност: Начална училищна педагогика

Служебен имейл: rositsa.dimitrova@opsilistra.bg

Стаж в училището: 30 години

СОФИЯ ДОБРЕВА

ръководител група в ЦОУД на III „б“ клас    

Длъжност:  Учител в начален етап

 Образование:

 Специалност: 

 Служебен имейл: 

 Стаж в училището: 1 година

РУСКА ИВАНОВА

ръководител група в ЦОУД на IV „б“клас    

Длъжност: Старши учител в начален етап

 Образование: Висше – магистър; V ПКС – начална педагогика

Специалност: Начална училищна педагогика

Служебен имейл: ruska.ivanova@opsilistra.bg

Стаж в училището: 32 години

 

Венеция Стоянова

ВЕНЕЦИЯ СТОЯНОВА

ръководител група в ЦОУД на V  а, VI  а,б,в клас    

Длъжност:  Учител в начален етап

 Образование: Бакалавър – История,

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“;

Магистър – Педагогическа превенция на престъпността и пробационни практики, РУ „Ангел Кънчев“,

 Специалност: История

 Служебен имейл: venetsiya.petrova@opsilistra.bg

 Стаж в училището: 1 година

Силвия Иванова

СИЛВИЯ ИВАНОВА

ръководител група в ЦОУД на I „б“ клас    

Длъжност:  Учител в начален етап

 Образование: висше-магистър

 Специалност: Съвременни образователни технологии в ДГ и НУ

 Служебен имейл: silviya.ivanova@opsilistra.bg

 Стаж в училището: Започнала работа през 2022-2023 г.

ЮЛИЯ КИРИЛОВА

ръководител група в ЦОУД на V б, VII  б клас    

Длъжност: Старши учител в прогимназиален етап

Образование: Висше – бакалавър; V ПКС

Специалност: Български език и литература и френски език

Служебен имейл: yuliya.dimitrova@opsilistra.bg

Стаж в училището: 8 години

Учители в прогимназиален етап

ВАНУШКА АНГЕЛОВА

 Длъжност:  Старши учител по БЕЛ

Образование: Висше – магистър; II ПКС

Специалност: Български език и литература и руски език

Служебен имейл: vanushka.angelova@opsilistra.bg

Стаж в училището: 10 години

Носител на почетно отличие „Неофит Рилски“ на МОН

ДЕТЕЛИНА ТЕРЗИЕВА

класен ръководител на VII „б“ клас

Длъжност: Главен учител /  Учител по БЕЛ – 5-6 клас

Образование: Висше – магистър; III ПКС

Специалност: Български език и литература и руски език

Служебен имейл: detelina.terzieva@opsilistra.bg

Стаж в училището: 27 години

Александър Господинов

АЛЕКСАНДЪР ГОСПОДИНОВ

класен ръководител на VI „б“ клас

Длъжност:  Старши учител по английски език в начален и  прогимназиален етап

Образование:

1. Бакалавър: Педагогика на обучението по БЕЛ и английски език

2. Магистър – „Комуникативни техники и педагогически умения“, РУ „Ангел Кънчев“

III ПКС – Методика на обучението по английски език

Служебен имейл: aleksandar.gospodinov@opsilistra.bg

Стаж в училището: 12 години

Носител на отличие „Неофит Рилски“ на МОН

МИЛЕНА ЦАНЕВА

класен ръководител на VII „а“ клас

Длъжност:  Старши учител по английски език

Образование: Висше – магистър; II ПКС

Специалност: Педагогика на обучението по БЕЛ и английски език

Служебен имейл: milena.tsaneva@opsilistra.bg

Стаж в училището: 20 години

НЕЛИ ЙОРДАНОВА

Длъжност:  Старши учител по английски език

Образование: Висше- магистър; III ПКС

Специалност: Лингвистика и превод

Служебен имейл: neli.kostadinova@opsilistra.bg

Стаж в училището: 14 години

АТАНАСКА ГИНОВА

Длъжност:  Старши учител по ИТ, компютърно моделиране и роботика /

Завеждащ компютърен кабинет

Образование: Висше – магистър; V ПКС

Специалност: Математика и информатика

Служебен имейл: atanaska.ginova@opsilistra.bg

Стаж в училището: 13 години

ГЕРГАНА ДОБРЕВА

Длъжност:  Старши учител по математика

Образование: Висше – бакалавър; III ПКС

Специалност: Физика и математика, ИТ

Служебен имейл: gergana.dobreva@opsilistra.bg

Стаж в училището: 10 години

ДЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА

Длъжност:  Учител по математика

Образование: Висше; V ПКС

Специалност: Математика

Служебен имейл: detelina.dimitrova@opsilistra.bg

Стаж в училището: 6 години

НИКОЛА ТОДОРОВ

класен ръководител на VI „в“ клас

Длъжност:  Учител по физика и астрономия, компютърно моделиране/роботика

Образование: Висше – бакалавър

Специалност: Педагогика на обучението по физика и информатика

Служебен имейл: nikola.todorov@opsilistra.bg

Стаж в училището: 6 години

ГАЛИНА ДИМОВА

класен ръководител на V „б“ клас

Длъжност: Старши учител по история и цивилизации/

Технологии и предприемачество

Образование: Висше – бакалавър;  IV ПКС

Специалност: История и география

Служебен имейл: galina.dimova@opsilistra.bg

Стаж в училището: 31 години

ГАЛЯ СТОЯНОВА

класен ръководител на V „а“ клас

Длъжност: Старши учител по география и икономика

 Образование: Висше – магистър; ІV ПКС

 Специалност: История и география

 Служебен имейл: galiya.stoyanova@opsilistra.bg

 Стаж в училището: 26 години

ХРИСТИНА ДИМИТРОВА

класен ръководител на VI „а“ клас

Длъжност: старши учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда

 Образование: висше – магистър;      III ПКС

 Специалност: Биология  и химия 

 Служебен имейл: hristina.dimitrova@opsilistra.bg

 Стаж в училището: 2 години 

 

БОНКА СКОРЧЕЛИЕВА

 Длъжност:  Старши учител по музика

 Образование: Висше – магистър; IV ПКС

 Специалност: Музикална педагогика

 Служебен имейл: bonka.skorchelieva@opsilistra.bg

 Стаж в училището: 12 години

 Носител на почетно отличие „Неофит Рилски“ на МОН

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

Длъжност:  Учител по изобразително изкуство

Образование: Висше– магистър

Специалност: Педагогика и семиотика на изобразителното изкуство

Служебен имейл: nikolai.petrov@opsilistra.bg 

Стаж в училището: 5 години

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

Длъжност:  Учител по физическо възпитание и спорт

 Образование: Висше – бакалавър; V ПКС

 Специалност: Физическо възпитание

 Служебен имейл: nikolai.nikolov@opsilistra.bg

 Стаж в училището: 5 години

НИКОЛА ГИНОВ

Длъжност: Старши учител в начален етап /Физическо възпитание и спорт/

Образование: Висше – магистър; V ПКС

Специалност: Начална училищна педагогика

Служебен имейл: nikola.ginov@opsilistra.bg

Стаж в училището: 9 години

Специалисти

Педагогически съветник

ГАЛЯ СТОЯНОВА

Образование: Висше – магистър; ІV ПКС

Специалност: История и география

Служебен имейл: galiya.stoyanova@opsilistra.bg

Стаж в училището: 25 години

Ресурсен учител

 

Миглена Петрова – Енчева

Длъжност:  Ресурсен учител – специален педагог

Образование: Висше от Тракийски университет, Стара Загора

Стаж като ресурсен учител: 28 години

Стаж в училището: 5 години

Дейности и отговорности:

– Подкрепя приобщаването на учениците със специални образователни потребности в учебния процес, с цел усвояване на учебното съдържание и социално развитие и адаптиране;

– Участва в изготвянето на индивидуалните образователни програми за всеки ученик със СОП;

– Участва в адаптирането на учебните материали според индивидуалните потребности на ученика;

– Може да подпомага учениците на допълнителна подкрепа в клас или индивидуално в ресурсния кабинет.

 Логопед

 

Мирена Петкова -Денева

Образование: Висше – магистър / ШУ „Еп.Константин Преславски” гр.Шумен

Специалност: Диагностика и корекция на комуникативните нарушения

Придобита II-ра степен на професионална квалификация

Стаж като логопед: 15 години

Стаж в училището: 4 години

Служебен e-mail: mirena.deneva@opsilistra.bg

 

Дейности и отговорности:

– Извършва превенция,диагностика и терапия на комуникативни нарушения;

– Консултира родители на ученици с комуникативни нарушения и при необходимост насочва към допълнителни медицински и образователни услуги;

– Участва в екипа за подкрепа за личностно развитие,оценява индивидуалните потребности на ученици за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие;

– Участва в планиране и провеждане на вътрешна квалификация,споделяне на добри практики.

 Психолог

 

Елка Йорданова 

Образование: Магистър – психолог

Специалност: Консултант когнитивно-поведенчески психотерапевт

Стаж като психолог: 11 години

Стаж в училището: 5 години

 e-mail: elka.yordanova@opsilistra.bg

 Телефон за връзка: 0888 110 051

Повече за работата на нашия психолог, може да видите от личния й блог: https://ellijordanova.wordpress.com/