Инфо 150 – Признаване от чужбина I – VI клас

1. Наименование на административната услуга Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния...

Прием в пети клас

Задължителна информация Образователни услуги Наименование на административната услуга Приемане на ученици в  V клас по училищен прием в неспециализираните училища Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния...

Прием в първи клас

Задължителна информация Образователни услуги Наименование на административната услуга:   Приемане на деца в първи клас  в държавните и в общинските  училища Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:...

Инфо 153 – Дубликати

1. Наименование на административната услуга Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния...

Инфо 143 – Валидиране

Наименование на административната услуга Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование. 2.Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването...

Инфо 138 – Приемане и преместване

  № Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга Преместване на ученици в държавните и в общинските училища 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт....