1. Наименование на административната услуга


Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава


2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (чл. 109, ал.4);

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Директорът на училището

4.Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи

Желаещите признаване на завършен период, клас, етап, на завършена степен на училищно образование и/или на професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, подават заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката.

При признаване на завършен период или клас за класовете от I до VI включително директорът на приемащото училище извършва оценка на представените документи и издава заповед за признаване и записване в училището или за отказ за признаване, като отчита:

1. продължителността на обучението;

2. вида на училището, в което е проведено обучението;

3. изучаваните учебни предмети (ако има такива);

4. правата, които дава документът в страната, в която е издаден.

 Директорът се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до 10 дни, считан от датата на представяне на документите;

5. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга.

Заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката;

6. Начини на заявяване на услугата.
Заявлението заедно с документите за завършен период или клас за класовете от I до VI включително се подават в училището;

7. Информация за предоставяне на услугата по електронен път

Услугата се предоставя по електронен път;

8. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

Безсрочно;

9. Такси или цени

Не се дължат;

10. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.
Регионално управление на образованието;

Министерство на образованието е науката;

11. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд.

12. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

E-mail: school.office@opsilistra.bg;

13. Начини на получаване на резултата от услугата

Лично/от родителя/настойника на ученика/ чрез упълномощено лице.

ИЗТЕГЛЕТЕ БЛАНКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА КЛАС 1-6 кл.