СХЕМИ „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“

И „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“

НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“

За поредна година ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра  се възползва от схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци в училищата по проект на Държавен фонд „Земеделие“. Програмата се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния бюджет. Министерството на земеделието и храна организира и координира дейностите по програмата, като всички плодове и зеленчуци са от доставчици, предварително сертифицирани за доставката на плодове и зеленчуци. Основните цели на програмата са гарантирането на консумацията на повече плодове и зеленчуци от подрастващите. Програмата включва учениците от I до IV клас. Качеството на храните е в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (OB, L 139 от 30 април 2004 г.), като се спазват условията за съхранение, определени от производителя, в рамките на срока на трайност.

СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“

Министерството на образованието и науката сключва споразумение с Държавен фонд „Земеделие“ за осигуряването и на мляко и млечни продукти в учебните заведения. Българската агенция по безопасност на храните контролира безопасността и качеството на разпределяните по схемата, като по този начин се гарантира, че тези продукти са годни за консумация от подрастващите. Целта е подобряване на хранителните навици на децата и учениците в дългосрочен план чрез повишаване консумацията на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти при спазване на здравните изисквания; повишаване на информираността на децата, учениците и на техните родители, както и на учителите за принципите за здравословно хранене. Програмата включва учениците от I до IV клас.

Вижте още: https://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/school_milk/

Календар на доставките за учебната 2023-2024 година