Национални програми за развитие на образованието 2021

 1. НП „Ученически олимипади и състезания“, Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

ОУ „Отец Паисий“ има традиции в обучението по Гражданско образование. През 2021 г. на Областен кръг бяха допуснати проекти на ученици от двете възрастови групи, на Национален кръг на Олимпиадата по Гражданско образование беше класиран един проект на Ния Ивайлова Петкова от 3 а клас (през уч. 2020 – 2021 г.). В резултат на което в училището през уч. 2021 – 2022 г.  се обособи група по гражданско образование от 10 ученици, IVа  клас с ръкводител Галина Димитрова, главен учител в начален етап. Дейностите по програмата са насочени към осигуряане на възможност за задоволяване на интересите на учениците и стимулиране твореската им изява и за привличане на родителите като партньори в извънучилищни дейности.

2.НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Модул „Културните институции като образователна среда“

Провеждане на уроци по история и цивилизации в Исторически парк с.Неофит Рилски;  Регионален исторически музей гр. Силистра и Крепост „Меджиди табия“ гр.Силистра, което ще допринесе за задълбочава на знанията на учениците по история на родния край. Учениците ще се запознаят с културните достижения на българите през Средновековието и с ролята на Дръстър през Античността и Средновековието. Учениците ще се докоснат до могъществото на средновековната българска държава и ще усетят духа на първите български владетели, които създават Дунавска България и я утвърждават като една от най – могъщите в Европа през епохата на Средновековието.

Програмата дава възможност на учениците от пети, шести и седми клас за обогатяване на   познанията и повишаване на интереса към българската история  чрез използване на културните институции като образователна среда, където могат да бъдат видяни  експозиции, исторически документи, паметници

Модул „Библиотеките като образователна среда“

Основната цел на  проекта е чрез разширяване на книжния фонд на училищната библиотека и изграждане на кътове за чете, те да се превърнат в пространство на общуване; безопасна среда за прекарване на свободното време за творчески занимания и развлечения, която да насърчава четенето и грамотността, да създава интерес и любов към книгата и културните ценности.

При реализиране на дейностите по този модул очакваме в училище да настъпят следните промени:

1.Ще се обогати библиотечния фонд с художествена литуратура и енциклопедии, отговарящи на интересите и потребностите на учениците.

 1. Ще се стимулира интереса на учениците към четенето, ще се развие любов към литературата и културните ценности.
 2. Училищните кътове за четене ще предоставят пространство, което подпомага, развива и насърчава четенето; ще се превърнат в предпочитано от учениците място за учене и общуване в учебно и извънучебно време.

По програмата ще бъдат запупени 111 книги за училищната библиотека; обособени 4 къта за четене за начален етап; дейности свързани с насърчаване на четено и съвместни дейности с  РБ „Партений Павлович“, гр. Силистра.

Модул „Площадките за обучение по БДП“

Осигурена вътрешна площадка по БДП с размери 5 м х 4,45 м. и оборудване за провеждане на учебните  часовете по БДП, което включва макети на сфетофар, робот, симулационни очила, конуси, сигнално – предпазни жилетки; симулационни очила, колело, конуси, велосипед и табла за обучение по БДП в начален етап.

 1. НП „Заедно в грижата за всеки ученик“

Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците в началния етап чрез създаване на индивидуално портфолио “

Създаване на портфолио на учениците в начален етап. Ученическото портфолио или папката за индивидуалните постижения на учениците е израз на съвременното разбиране за културата на учене и индивидуализация в процеса на обучение. Чрез портфолиото учениците конструират познавателната си дейност със собствени сили с насоки и подкрепа от учителя. Създава възможност за себепознание и намиране на оптимални начини за разкриване на личностни качества, възможности, желания и постижения.

Формира у учениците умения и навици да анализират собствените си интереси, склонности, потребности и да ги съотнасят към своите способности. Дава възможност на ученика да взема самостоятелни решения, да повишава познавателната си мотивация и мотивацията за успех в учебната дейност и личностното си развитие.

Портфолиото ще е оформено  за всяка учебна година с раздели по предмети, с постиженията на учениците, работни листове, тестове, лично творчество, грамоти, отличия, препоръки.

Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от начален етап с детските градини“

Съвместни дейности с детските градини на територията на Община Силистра – ДГ „Роза“, ДГ „Нарцис“, ДГ „Радост“, ДГ „Добруджа“ и ДГ „Мир“, с. Айдемир за плавен преход от детската градина в първи клас.

 

Модул 3 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с учителите от прогимназиалния етап”

Бинарни уроци с начални учители от IV клас и учители от прогимназиален етап по български език и литература и човекът и природата. Екипната работа между началните и прогимназиални  учители при планиране на съвместни дейности и използване на резултатите от дейността на учениците е важна за плавния преход между етапите в образованието.

 1. НП „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“

Основни цели , които си поставя училището са:

 • Да продължим партньорството между родителите и училището, основано на взаимо доверие, общи цели и двупосочна комуникация.
 • Да увеличим броя на родителите, които с желание да се включват в планираните извънкласни и извънучилищни дейности, като активни участници и помощници на своите деца и учители.
 • Да повишим ефективността на процеса на обучение и възпитание на децата.

Предвидени са родителски срещи и съвместни дейности с родителите, които ще ще повишат загрижеността и подкрепата на педагогическите специалисти към проблемите на родители и ученици, като за целта са предвидени и лектори, които като професионалисти да дадат свои насоки и препоръки за успешни и подкрепени ученици.

 1. НП „Отново заедно“

 Проведено шестдневен ученически лагер в с. Рибарица на 23 ученици от IV до VII клас със средства от програмата за храна, нощувки, пътувания и посещения на културни забележителности.

 1. НП ИКТ

Осигуряване на частично финансиране на електронен дневник и Интернет със средства от програмата.

 1. НП „Без свободен час“, модул „Без свободен час в училище“

Осигуряване на заместващи учители и училищна програма по гражданско, здравно и интеркултулно образование за провеждане на учебните часове за провеждане на учебни часове от учители, които не са специалисти по съответния учебен предмет.

 1. НП „Опимизация на училищната мрежа“

Изплащане на обещетения на персонала  при прекратяване на трудов договор.

9. НП „Иновации в действие“

ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра и иновативно училище „Петко Рачев Славейков“, гр. Ямбол  през уч. 2021 – 2022 г. ще работят в партньорство  по програма за мобилност и представяне на иновативни училищни практики.
В съвместните дейности ще се включат и училищата  ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Силистра и ОУ „Любен Каравелов“, гр. Ямбол.