Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

  Процедура „Квалификация на педагогическите специалисти“

  Административен договор за БФП по ОП НОИР: BG05M2OP001-2.010-0001-С01 от 04.10.2018 г.

  Конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката

  Регионалните управления на образованието, училищата и детските градини ще участват в техническото и/или финансово изпълнение, включително и ще могат да извършват разходи съгласно §6 от Допълнителните разпоредби на ЗУСЕСИФ

  Продължителност на проекта: 36 месеца, но не по-късно от 31.12.2022 г.

  Срок на административния договор: до 03.10.2021 г.

  Проектът ще се изпълнява в рамките на три учебни години – 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021.

  Общ размер на безвъзмездната финансова помощ – 19 911 123 лева.

  За повече информация посетете сайта на проекта:

  https://teachers.mon.bg/

  ОУ „Отец Паиисй“ – Силистра участва в Дейност 1, свързана с обучения на педагогически специалисти и Дейност 2, за подрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен.

  Професионално развитие на педагогическите специалисти  от ОУ „Отец Паисий“ – Силистра по проект КПРПС

  Партньорството с родителите, добрата екипна работа е един от приоритетите на ОУ „Отец Паисий“ – Силистра. Добрата комуникация с родителите и предотвратяване на конфликти е предпоставка за изграждане на позитивна училищна среда.

  За учителите от ОУ „Отец Паисий“ родителите са партньори в образователния процес. В тази връзка в периода 02.07.-12.07.2021 г. 30 учители от ОУ „Отец Паисий“ участваха в обучение по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Дейност 1 на тема: Позитивна училищна среда – ефективна комуникация и управление на конфликти. Модели за взаимодействие между училище, родители и заинтересовани лица“.

  Обученето се проведе в две части – присъствена част от 02.07. до 03.07.2021 г. (16 часа присъствени) в гр. Трявна, хотел „Сезони“ и от 04.07. до 12.07.2021 г. (16 часа неприсъствени).

  Благодарим на обучителите Милена Алексиева и Стоян Денев от Сдружение „Алтернатива за теб“ за новите знания, практическите занимания и споделения опит.