проект „образование

за утрешния ден

2023-2024 г.

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“


Финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).


Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.


Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г.


С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.


Специфичните цели на проекта са насочени към: усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество; подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилниприложения; намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места; модернизиране на методите и средствата за обучение; повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда; насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот; осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

От м. февруари 2023 г. за учебната 2022 – 2023 година, в ОУ „Отец Паисий“ – Силистра се провеждат занимания по интереси по компютърно моделиране – клуб „Дигитални пътешествия“, 16 ученици от 5. клас с ръководител – Атанаска Гинова, като част от цялостното изпълнение на проект „Образование за утрешния ден“, изпълняван от Министерството на образованието и науката.

През учебната 2023 – 2024 година продължават заниманията с учениците за развиване на ключови дигитални компетентности. Сформирана група от 12 ученици от III клас с ръководител Атанаска Гинова.


За повечете информация може да посетите сайта на проекта  
https://oud.mon.bg