О Б Щ И Н А С И ЛИ С Т Р А
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ
ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – СИЛИСТРА

ОБЯВЯВАТ
ОБЩИНСКИ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА МАКЕТИ
“ГРАДЪТ КРАЙ РЕКАТА”

СТАТУТ

Общинският ученически конкурс за макети “Градът край реката” е посветен на 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Целта е да се засили интереса на учениците към миналото и настоящето на град с хилядолетна история, като се даде възможност да се популяризират уменията и сръчността на учениците, получени и усвоени в училище и в извънучилищни форми на дейност.
І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТВОРБИТЕ
1. Макетите трябва да пресъздават знакови сгради, обекти или паметници, свързани с културно-историческото наследство, природа и архитектура на гр. Силистра.
2. Размерите на изработените макети не трябва да надвишават 35 х 50 см в основата и 50 см на височина. Материалите за изработката са по избор на участниците.
3. Макетите могат да бъдат изработени индивидуално или колективно.
4. Всеки участник или колектив може да представи само една творба.
5. Макетите трябва да бъдат придружени с информация за обекта на макета, снимка на оригинала и информация с данни за участника/ците: имена, клас, училище/организация, имена на ръководител/родител и телефон за контакт.
6. Макетите трябва да бъдат придружени от Декларация за авторство и предоставяне на авторски права /по образец/.
II. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Право на участие имат всички ученици от I до XII клас от училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, читалища, школи и други.
2. Класирането ще се извърши в следните възрастови групи:
• Първа възрастова група – от I до IV клас
• Втора възрастова група – от V до VII клас
• Трета възрастова група – от VIII до XII клас
3. Краен срок за предаване на творбите: 13.05.2022 г. в Художествена галерия – Силистра
4. Макети, които не отговарят на темата и на условията на статута ще бъдат дисквалифицирани.
5. Всички конкурсни творби остават във фонда на Община Силистра. Организаторите си запазват правото да ги използват за популяризирането на конкурса, за рекламни и благотворителни цели.
6. Конкурсните работи ще бъдат оценявани от компетентно жури по възрастови групи.
7. Класирането ще бъде индивидуално и за колектив. Всички участници ще получат сертификати, а класираните – грамоти и материални награди.
8. Резултатите от класирането ще бъдат публикувани в сайта на Община Силистра в навечерието на празника, а с изработените макети ще бъде организирана изложба в Художествена галерия – Силистра.

За информация:
Община Силистра, Отдел „Култура“: тел. 086/816 287
Художествена галерия – Силистра: тел. 086/822 045

Декларация за участие