за провеждане на събрание на родителите за избор на членове на Обществен съвет към Основно училище „Отец Паисий“ – Силистра.

Дата: 22.11.2022 г.

Място: ОУ „Отец Паисий“ – Силистра, к. 202 (голяма учителска стая на II етаж).

Начален час: 18:00 ч.

Участници: избраните на родителските срещи съответно на 19 или 20 октомври 2022 година двама представители на родителите от всеки клас.

* * * * * * * * *
Дневен ред на събранието на родителите:

1. Запознаване с правата и задълженията на членовете на Обществения съвет съгласно Закон за предучилищното и училищното образование и Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

2. Определяне на начин за излъчване на редовни и резервни членове на Обществения съвет от квотата на родителите.

3. Определяне на редовни членове на Обществения съвет от квотата на родителите.

4. Определяне на резервни членове на Обществения съвет от квотата на родителите.

Директор: Галя Илиева

 

Вижте цялата покана в .pdf файл: ПОКАНА