На 22 и 29 април 2023 г. по Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, в хотел Дръстър се проведоха тренинги с родители на ученици от ОУ „Отец Паисий“, гр. Силистра.

Темата „Поставяне на правила и граници. Агресията, насилие, предизвикателно поведение“ беше представена пред родителите, чрез различни упражнения и игри, което им даде възможност да сверят своите родителски умения, както и да открият нови възможности.

Родители, учители и психолог имахме възможност взаимно да развием и обогатим сътрудничеството помежду си, като общуването, уважението и приемането на различни мнения да станат основата на позитивно и активно взаимодействие в името на децата.